Общи условия на дейност (ОУД)

 

Общи условия за продажба и доставка
на
ФРАНКЩАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Статус (24.04.2022 г.)

1.    ОБХВАТ

1.1.    Настоящите Общи условия ("ОУ") , както са изменяни периодично, се прилагат за всички доставки и услуги на ФРАНКЩАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 175287323 
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Южен, бул. Кукленско шосе № 13,
Тел. номер: +359 32 674 906,
office@frankstahl.com,
Предмет на дейност на дружеството: Търговия със стоманени изделия и всяка друга дейност, незабранена от закона.Изпълнителен директор: Роналд Ноч,
Адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Южен, бул. Кукленско шосе № 13

("Франкщал", "ние" или "нас") към своите клиенти ("Клиент"). Настоящите ОУ се прилагат независимо от това дали Клиентът подава своята поръчка до Франкщал чрез онлайн клиентския портал, управляван от Франкщал под домейна www.thesteel.com (или различни уебсайтове в страната), по електронна поща, по телефон, чрез цифров интерфейс или чрез друг канал за разпространение. Онлайн порталът за Клиенти е защитен с авторски права.

1.2.    Настоящите ОУ се прилагат както за потребители, така и за търговци по смисъла на българския Закон за защита на потребителите ("ЗЗП").

1.3.    Доколкото в настоящите ОУ се посочват "Потребители", това са всички физически лица, които придобиват стоки или ползват услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и физически лица, които като страна по договор по ЗЗП действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност..

1.4.    Доколкото в настоящите ОУ се посочват "Търговци", това са физически или юридически лица, които продават или предлагат за продажба стоки, предоставят услуги или сключват договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.. ("B2B"). Разграничението между потребител и търговец се прави по смисъла на ЗЗП.    

1.5.    Настоящите ОУ са задължителни за всички настоящи и бъдещи търговски сделки с Франкщал, дори и да няма изрично и повторно позоваване на тях. Франкщал изрично отхвърля всякакви общи условия на Клиента, противоречащи на настоящите. Противоречащи  или допълнителни общи условия на Клиента не стават част от договора, дори и да не са изрично оспорени. Отклоненията от настоящите общи условия, допълнителни споразумения или всякакви противоречащи общи условия на Клиента влизат в сила само ако са потвърдени писмено от Франкщал и се прилагат само за съответния индивидуален случай. Това не се отнася за потребителите.

2.    РЕГИСТРАЦИЯ

2.1.    Използването на онлайн портала за Клиенти е запазено за регистрирани Клиенти. Регистрацията на нови клиенти в онлайн платформата е съобразена с изискванията и стъпките определени от правилата за електронна търговия и Франкщал. Запазваме си правото да поискаме документ за самоличност на Клиента и за представителната власт на лицата, действащи от името на Клиента в рамките на регистрацията, и да откажем регистрацията на дадено лице, без да посочваме причини. Като пояснение следва да се отбележи, че искането на доказателства относно представителната власт на лицата, действащи от името на Клиента, е от значение само ако Клиентът е търговец.

2.2.    По време на процеса на регистрация цялата необходима информация, предоставена от Клиента трябва да  бъде пълна и вярна и същият да я актуализира незабавно в случай на последващи промени. След предоставяне на всички верни данни, необходими за процеса на регистрация и приемане на регистрацията от наша страна, Клиентът получава потвърждаващ имейл с линк за активиране и завършване на регистрацията. След тази първоначална регистрация Клиентът може да влиза в онлайн портала за Клиенти, като предостави личните си данни за достъп (потребителско име и парола).

2.3.    Клиентът се задължава да пази в тайна своите данни за достъп и да ги защитава от достъп на неоторизирани трети лица. Ако предаде данните си за достъп на трети лица, той се ангажира да задължи третото лице да спазва настоящите ОУ. Клиентът е отговорен пред нас за всички неблагоприятни последици, които ще претърпим, ако той не изпълни горепосоченото задължение. Горната разпоредба не се прилага в случай на злоупотреба с данните за достъп от страна на трети лица, за която Клиентът няма вина. В случай на загуба на данните за достъп или при съмнение, че неоторизирани трети лица са се сдобили с данните за достъп, Клиентът е длъжен незабавно да ни уведоми по електронна поща на адрес office@frankstahl.com, за да може да бъде блокиран профилът на Клиента.

3.    ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1.    Потребителите могат да правят поръчки само чрез нашия онлайн магазин. Търговци могат да правят поръчки по електронна поща, по пощата, по факс, чрез нашия онлайн магазин или ERP системата. Само търговци могат да правят поръчки на едро чрез сключване на рамково споразумение, въз основа на което да се сключва договор за доставка по конкретно потвърдена/и заявка/и (което се изпълнява на етапи).

3.2.    Поръчки по електронна поща, поща и факс: Ако Клиентът се интересува от продукт от Франкщал, той ще получи необвързващ списък с желаните продукти по електронна поща, поща или факс. По този начин Франкщал кани Клиента да подаде предложение въз основа на настоящите ОУ. С подаването на поръчката си по електронна поща, телефон или факс Клиентът подава обвързващо предложение за сключване на договор с Франкщал. Доколкото в конкретната оферта не е предложено друго,  Клиентът е обвързан с предложението си за срок от 14 дни. Приемането на това предложение и съответно сключването на договора се извършва само чрез изпращане от страна на Франкщал на писмено потвърждение на поръчката до Клиента (напр. по електронна поща, по пощата или по факс на предоставения от Клиента електронен адрес, пощенски адрес или номер на факс). Преди да приемем поръчката, ние запазваме правото си да поискаме доказателство за самоличността и кредитоспособността на Клиента, както и за представителната власт на лицата, действащи от името на Клиента, доколкото за това е налице оправдан интерес. Като пояснение следва да се отбележи, че искането на доказателства относно представителната власт на лицата, действащи от името на Клиента, е от значение само ако Клиентът е търговец. Освен това си запазваме правото да отхвърляме оферти, без да посочваме причини. Всички предложения, направени от Франкщал за сключване на договор, подлежат на промяна, не са обвързващи и представляват само покана за подаване на предложение от страна на Клиента.

3.3.    Поръчки чрез онлайн магазина: Клиентът има възможност да направи своята поръчка и чрез онлайн магазина. Когато Клиентът  е направил своя избор от артикули от предоставеният списък в електронната платформа, съобразил е техническите характеристики, сроковете на доставка и начина на плащане и кликне върху бутона "Поръчай сега с плащане" в онлайн портала за Клиенти, той ни отправя обвързващо предложение за сключване на договор с Франкщал. Клиентът е обвързан от своето предложение в продължение на 14 дни. Клиентът има възможност да провери поръчката си и преди да подаде предложението си  да коригира евентуални грешки. След като подаде предложението си чрез натискане на бутона, Клиентът вече не може да променя поръчката си. След получаване на поръчката от Франкщал Клиентът получава отделно, автоматично потвърждение за получаване на поръчката си по електронна поща. Това потвърждение за получаване не представлява приемане на предложението. Вместо това приемането на предложението и съответно сключването на договора се извършва чрез изпращане на отделно потвърждение на поръчката на Клиента по електронна поща на електронния адрес, предоставен при регистрацията. Запазваме правото си да отхвърляме предложения, без да посочваме причини, или да изискваме доказателствата, посочени в 3.2. от настоящите ОУ.

3.4.    Поръчки чрез ERP системата: С подаването на поръчка чрез ERP системата Клиентът подава обвързващо предложение за сключване на договор с Франкщал. Приемането на предложението и съответно сключването на договора се извършва чрез изпращане на потвърждение на поръчката до Клиента чрез ERP системата или по електронна поща на предоставения от Клиента електронен адрес.

3.5.    Поръчки чрез рамково споразумение: Търговците могат да сключват и по-големи поръчки чрез рамково споразумение. В този случай Франкщал сключва отделно споразумение с Клиента, което урежда подробностите по доставката. Поръчките чрез рамкови споразумения дават право на Клиента да извършва частични доставки. Във всеки случай Клиентът е длъжен да приеме цялата поръчка.

4.    ЦЕНИ/ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ПЛАЩАНИЯ И ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

4.1.    Всички цени, посочени за потребителите, са крайни потребителски цени, т.е. с включен ДДС и опаковка. Ако прехвърляме върху потребителя разходи за транспортиране, доставка или други разходи, ние ще ги посочим на Клиента преди подаването на предложението му, ако тези разходи могат да бъдат разумно изчислени предварително. В противен случай ще насочим вниманието на Клиента към евентуалното възникване на такива допълнителни разходи преди подаването на предложението. Всички митнически такси се поемат от Клиента, доколкото няма друга уговорка с Клиента.

4.2.    Предоставените отстъпки или отбив от цената  важат само за съответната доставка и не се предоставят за последващи поръчки или доставки - това важи дори и ако не сме възразили срещу прихващания, направени от Клиента за последващи поръчки или доставки.

4.3.    Допустими отклонения: Поради естеството и състава на някои стоки и материали, Франкщал не може да определи предварително точните цени на стоките в областта B2B. Франкщал има право по отношение на търговците да обработва поръчките въз основа на следните обичайни за пазара стойности на допустимите отклонения. По правило това не се прилага по отношение на потребителите, тъй като в този случай фактурирането се основава на предварително известни единични цени. Във всеки случай тези отклонения се считат за разумни за Клиента, защото са незначителни и обективно обосновани. Те са несъществени, тъй като при следното допустимо отклонение, както стоките, така и цената не се променят забележимо. Това е обективно оправдано и поради фактическата невъзможност за спецификация преди измерването/претеглянето, тъй като веществата адаптират свойствата си към различни неконтролируеми обстоятелства (напр. температура).

4.3.1.    Теглата се основават на претеглянето, извършено от нас или от нашия поддоставчик. Въпреки това ние можем също така теоретично да определим теглото в зависимост от обема на продуктите. В този случай имаме право да увеличим теоретичното тегло с до 2,5 % (търговско тегло), за да компенсираме отклоненията при валцуване и дебелина.

4.3.2.    За заготовките се прилагат следните допустими отклонения:
Прътов материал: допустимо отклонение по дължина +/- 2 mm
Листови изделия: допустимо отклонение по дължина и ширина +/- 3 mm
Профилна стомана: +/- 2 mm

4.3.3.    Класовете и размерите се определят в съответствие със стандартите DIN/EN или материалните листове, приложими към момента на сключване на договора. Препратките към стандартите, материалните листове или сертификатите за изпитване на произведенията, както и информацията за качествата, размерите, теглото и използваемостта не са уверения или гаранции, както и декларациите за съответствие, декларациите на производителя и съответните маркировки като CE и GS. За гаранцията се прилага само точка 11 от настоящите ОУ.

5.    ПЛАЩАНЕ

5.1.    Прилага се начинът на плащане, договорен между нас и Клиента. Чекове или менителници не се приемат.

5.2.    Ако Клиентът направи поръчка чрез онлайн портала за Клиенти, ние приемаме средствата за плащане, посочени в онлайн портала за Клиенти. Чекове и менителници не се приемат.

5.3.    Предоставените срокове за плащане започват да текат от датата на получаване на фактурата.

5.4.    При неспазване на сроковете за плащане спрямо потребителите се прилага следното: в случай на забава на плащането от страна на потребителя, имаме право да начислим лихва за забава в размер на законната лихва за забава. Освен това в този случай имаме право да претендираме или задържим действително направените и необходими за съответното съдебно производство разходи за напомняне и събиране на вземания, които произтичат от съответните разпоредби за максимални разноски при събиране на вземания, както и разходите за адвокати в съответствие с Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

5.5.    Ако сроковете за плащане не бъдат спазени, спрямо дружествата се прилага следното: Ако дружеството е в забава, ние имаме право - без да определяме гратисен период - по наша преценка (i) да начислим лихва за забава в размер на законната лихва за забава, да поискаме разходите за извънсъдебни мерки за събиране на вземания и за възстановяване на суми, независимо от вината, и да поискаме обезщетение за понесените от нас загуби или (ii) да се откажем от договора и да поискаме обезщетение за неизпълнение. В последния случай имаме право, независимо от вината на Клиента и действителното настъпване на вреди, да поискаме или задържим договорената авансова вноска като неустойка по договора. Задължението за заплащане на договорната неустойка не възпрепятства предявяването на допълнителни претенции за обезщетение за вреди.

5.6.    Ако сроковете за плащане не бъдат спазени, освен това имаме право да обявим всички вземания към Клиента, на които имаме право, за незабавно изискуеми и дължими.

6.    СРОК НА ДОСТАВКА И ДАТА НА ПРИЕМАНЕ

6.1.    По отношение на потребителите всички съобщени дати на доставка са задължителни. Ако такива не са съобщени, стоките се предоставят не по-късно от 30 дни след сключването на договора.

6.2.    Независимо от горното, за търговците се прилага следното:  Ние не носим отговорност за евентуални закъснения от страна на изпълнителите на доставката. Нашето задължение за доставка зависи от правилната и навременна доставка от страна на нашите доставчици, освен ако неправилната или забавена доставка от страна на нашите доставчици е умишлена или е резултат на груба небрежност от наша страна. Отговорността на Франкщал  за вреди поради забавено изпълнение се изключват - освен ако забавеното изпълнение не е причинено от нас с груба небрежност или умисъл. Освен това отказът на Клиента от договора е изключен при поръчка на стоки съгласно спецификациите на Клиента, ако стоките вече са в процес на производство.

6.3.    Клиентът е длъжен да приеме стоките веднага след като бъде уведомен за тяхната наличност и да потвърди получаването им. В случай на забавяне на приемането Клиентът е длъжен да плати складови такси, при спазване на всички други права, на които има право, и да възстанови всички разходи, направени в резултат на забавянето на приемането. Това се  прилага относно потребители само в случаите, ако забавянето на приемането е по вина на Клиента.

6.4.    Клиентът, който е търговец, може да се откаже от договора поради забавяне на доставката само чрез предоставяне на разумен - най-малко 4-седмичен - гратисен период. Отказът от договора трябва да бъде заявен с препоръчано писмо. Правото на отказ се прилага само за частта от доставката или услугата, за която е налице забавяне. Законовите последици от неизпълнението се прилагат за потребителите.

6.5.    Доколкото са възможни частични доставки, по наша преценка можем да доставяме и на части. Всяка частична доставка може да бъде фактурирана от нас поотделно.

6.6.    Задълженията за доставка и сроковете за доставка се преустановяват, докато Клиентът е в забава по отношение на плащането или не извърши действие, необходимо за изпълнението на поръчката.

6.7.    Всяка промяна в поръчката води до промяна на първоначалната необвързваща дата на доставка, при условие, че сме съгласни с нея. 
В случай на самостоятелно събиране от Клиента или от трети лица, натоварени от него (по-специално спедиторски фирми), Клиентът трябва да гарантира, че предоставеното от него моторно превозно средство, както и оборудването за укрепване на товара, са подходящи за законосъобразното натоварване на поръчаните от него стоки. Ако не е възможно да се натовари предоставеното от Клиента моторно превозно средство в съответствие със закона или ако необходимото оборудване за укрепване на товара е недостатъчно, ние или доставчикът имаме право да откажем натоварването и да таксуваме Клиента за направените от нас разходи. Отказът от товарене по горепосочените причини не освобождава Клиента от задължението за приемане на стоката.

7.    ДОСТАВКА

7.1.    Ако Клиентът е потребител, изборът на превозвач се прави от нас по наша преценка, но без гаранция за избор на най-бързата или най-евтината доставка.

7.2.    Ако Клиентът е търговец и ако при поръчката не са били дадени конкретни указания за доставка, транспортът ще бъде извършен по наша преценка, но без да носим отговорност за най-евтината доставка. Дори и в случай на доставки с платен превоз, рискът за транспорта е за Клиента без изключение.

8.    ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

8.1.    Доставените стоки остават наша изключителна собственост до пълното изплащане на вземането. Договорено е удължено запазване на собствеността по отношение на търговците. В тези отношения доставените стоки остават наша изключителна собственост до пълното изплащане на цялото ни вземане. Общото вземане е както вземането ни от доставката на стоките, така и от доставката на други стоки или от други правни основания, като например отношения във връзка с разплащателна сметка.

8.2.    Запазването на правото на собственост се прекратява само след уреждане на нашите претенции от страна на Клиента.

8.3.    Ако Клиентът просрочи плащанията, ние имаме право да поискаме връщането на стоките по всяко време, дори без да се отказваме от договора. Правни действия относно покупната цена или частична сума не засягат нашето запазване на правото на собственост. Докато съществува нашето запазване на правото на собственост, ние също имаме право да се оттеглим от договора, с изключение на случаите, в които неплатените вноски не надвишат една пета от общата покупна цена.

8.4.    В случай на отказ от договора от страна на търговец, Клиентът получава само сумата за върнатите стоки, която съответства на текущата стойност на стоките към момента на отказа, намалена с всички разходи за обработка, извършени от нас, транспортни разходи и други неудобства, понесени от нас в резултат на отказа от договора, включително пропуснати ползи. Това не се отнася за стоки, които са създадени в съответствие със спецификациите на Клиента. Осен това, това се отнася за потребители, само ако те виновно, незаконно се откажат от договора и в резултат на това за нас възникнат неудобства.

8.5.    Докато е валидно нашето право на собственост, Клиентът може да се разпорежда със стоките само с нашето предварително писмено съгласие. В случай на разпореждане със стоките ние автоматично придобиваме всички вземания и права, които Клиентът има право да получи от разпореждането със стоките, а Клиентът с настоящото прехвърля на Франкщал всички вземания, които възникват за Клиента от препродажбата на стоките.

8.6.    В случай на смесване или преработка на стоките ние имаме право на всички произтичащи от това искове за съсобственост вместо Клиента.

8.7.    Клиентът е длъжен да ни уведоми незабавно за всяко изземване или друга претенция, предявена към доставените стоки от трета страна.

8.8.    Ако Клиентът, който е търговец, не плати покупната цена, посочена в издадената му фактура, включително посочения данък върху добавената стойност, в уговорения срок за плащане, Клиентът ще обезпечи неизплатеното си вземане чрез учредяване на достатъчно обезпечение, по наша преценка, върху имот, принадлежащ на Клиента, върху имоти, машини и съоръжения, върху участия в трети дружества, притежавани от Клиента, върху стоково-материални ценности, върху банкови сметки в местни кредитни институции, както и върху безусловни вземания от доставки, извършени в съответствие с договора, в дялови участия в трети дружества, притежавани от Клиента, в стоки на склад, в банкови салда в местни кредитни институции, както и в безусловни вземания от изпълнени по договор доставки и услуги на Клиенти с отличен кредитен рейтинг, във всеки случай до размера на дължимото вземане за покупна цена. Това не се отнася за потребителите.

9.    ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПРАВА

Всяко прехвърляне на права по договора за доставка на трети лица е недействително без нашето писмено съгласие.

10.    ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

10.1.    Ако Клиентът е потребител и договорът е сключен онлайн (чрез уебсайта www.thesteel.com) или по друг начин чрез средства за комуникация от разстояние (по телефон/поща/електронна поща/факс), Клиентът има право да се откаже от този договор в срок от четиринадесет дни, без да посочва причини.

10.2.    Срокът за отказ е четиринадесет дни

•    от деня (в случай на договор за продажба), в който Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, е приело стоките; или

•    от деня (в случай на договор за няколко стоки, поръчани от Клиента като част от една поръчка и доставени поотделно), в който Клиентът или посочено от него трето лице, което не е превозвач, е приело последната стока; или

•    от деня (в случай на договор за доставка на стоки на няколко частични пратки или партиди), в който Клиентът или посочено от него трето лице, което не е превозвач, е приело последната партида или последната част.

•    От деня (в случай на договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време), в който потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме първата стока.

10.3.    За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да ни уведоми за отказа на договора чрез хартиен или друг траен (напр. чрез писмо или електронна поща, изпратена по пощата) на адрес office@frankstahl.com или на адрес ФРАНКЩАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, град Пловдив, р-н Южен, бул. Кукленско шосе № 13. За тази цел Клиентът може да използва формуляра за отказ по образец по-долу, който обаче не е задължителен.

10.4.    За да се спази срокът за отказ, е достатъчно Клиентът да изпрати уведомлението за упражняване на правото на отказ преди изтичането на този срок.

10.5.    Ако Клиентът се откаже от договора, ние ще му възстановим всички плащания, които сме получили от Клиента, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че Клиентът е избрал вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за отказ от договора. За това изплащане ще използваме същите платежни средства, които Клиентът е използвал за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с Клиента; в никакъв случай на Клиента няма да бъдат начислявани такси, свързани с това възстановяване.

10.6.    Можем да откажем изплащане на сумата, докато не получим стоките обратно или докато Клиентът не представи доказателство, че е върнал стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Клиентът трябва да върне или предаде стоките на ФРАНКЩАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, град Пловдив, р-н Южен, бул. Кукленско шосе № 13 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който Клиентът ни уведоми за отказа от този договор. Крайният срок е спазен, ако Клиентът изпрати стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Клиентът поема преките разходи по връщането на стоките. В случай на стоки, които не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата поради тяхното естество, преките разходи за връщане на стоките се оценяват на максимум 180 EUR на пратка. Клиентът носи отговорност за всяка загуба на стойност на стоките само ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за проверка на състоянието, свойствата и функционирането на стоките.

10.7.    Примерен формуляр за анулиране
(Ако желаете да анулирате договора, моля, попълнете и върнете този формуляр)
До ФРАНКЩАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, град Пловдив, р-н Южен, бул. Кукленско шосе № 13, електронна поща: office@frankstahl.com:

-     С настоящото аз/ние (*) отказвам/отказваме договора, сключен от мен/нас (*) с номер на поръчката: ______ 
-    за закупуване на следните стоки (номер на поръчката: ______ ) (*)/предоставяне на следните услуги (*) 
-    Поръчано на (*) / получено на (*)
-    Име на потребителя(ите) 
-    Адрес на потребителя(ите) 
-    Подпис на потребителя(ите) (само в случай на съобщение на хартиен носител)
-    Дата
_____________________
-    (*) Зачеркнете, когато е неприложимо

11.    ГАРАНЦИЯ

11.1.    Ако Клиентът е потребител, се прилагат законовите разпоредби за гаранция. Гаранционният срок е две години от предаването на стоките. Давностният срок е пет години от предаването на стоката.

11.2.    Ако Клиентът е търговец, гаранционните претенции изтичат шест месеца след предаването. Освен това Клиентът трябва да прегледа стоките веднага след приемането им или пристигането им в получаващата дестинация. Дефектите, открити в хода на този преглед, също трябва да ни бъдат съобщени писмено незабавно, най-късно в рамките на 7 дни след приемането или пристигането в получаващата дестинация, като се опише дефектът. Скритите дефекти трябва да ни бъдат съобщени в писмен вид веднага след като станат видими за Клиента. В случай на липса на такова уведомление се прилагат Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

11.3.    В случай на навременна и обоснована рекламация ние предоставяме на Клиента, доколкото той е търговец, кредитно известие или безплатна замяна, по наша преценка, срещу връщане на дефектните стоки.

11.4.    Ако Клиентите, които са търговци, не подадат или не подадат навреме уведомление за дефекти, стоките се считат за одобрени и приети, при което се изключва предявяването на гаранционни претенции и претенции за обезщетение, както и правото на оспорване на грешки, дължащи се на дефекти, освен за скрити недостатъци.

11.5.    Франкщал трябва да доставя в рамките на стандартите или спецификациите, посочени в неговите документи. Всички обещания, които надхвърлят това по отношение на специалната пригодност и изисквания, изискват без изключение писменото съгласие на упълномощен представител на Франкщал. Това ограничение не се прилага по отношение на потребителите и стоките трябва да отговарят и на обективно изискваните свойства.

12.    ИСКОВЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ

12.1.    За търговците се прилага следното: Доколкото е позволено от закона, ние носим отговорност само за умишлено или грубо небрежно поведение от наша страна и само за щети, пряко причинени от самия продукт. Обезщетение за щети, които не са възникнали пряко върху самия продукт, се изключва. По същия начин се изключва обезщетение за последващи вреди - освен ако те не са причинени от нас умишлено или поради груба небрежност - и финансови загуби, освен в случай на скрити недостатъци. Доколкото Клиентът или друг наш договорен партньор препродаде продуктите, пуснати на пазара от нас или разпространявани от нас, той е длъжен да прехвърли изцяло горната разпоредба на своите клиенти и да ги задължи да я прехвърлят на всички следващи клиенти. Клиентът или нашият друг договорен партньор носят отговорност пред нас за всички неблагоприятни последици, които ще претърпим, ако не извършат горното прехвърляне. Под препродажба се разбира всяко прехвърляне на друг клиент, независимо дали в необработен или обработен вид, в рамките на изпълнението на работа (напр. монтаж в тръбна мрежа или друго строителство). 
Не носим отговорност за вреди, причинени от неправилно използване на онлайн портала за клиенти или поради небрежно съхраняване на данните за достъп на клиента или или невъзможност за запазване на данните за достъп в тайна. Освен това ние не носим отговорност за прекъсвания или неизправности във връзка с използването на услугите в онлайн портала за клиенти. Освен това се прилагат всички изключения от отговорността, предвидени в българското законодателство.

12.2.    Освен това ние не носим отговорност за рекламни изявления, направени от нашите доставчици (напр. доставчици, производители).

12.3.    За потребителите се прилага следното: Ние носим отговорност за вредите, причинени от дефект на стоката, независимо дали имаме вина за дефекта й. Спрямо потребителите носим допълнителна отговорност за вреди, дължащи се на нарушаване на съществени договорни задължения. Потребителите могат да предявят претенциите си за обезщетение по предвидения от закона ред.

12.4.    Клиентът се задължава да спазва настоящите ОУ и съответните законови разпоредби, когато използва онлайн портала за клиенти, и да не злоупотребява с онлайн портала за клиенти. Ако Клиентът наруши това задължение, той се задължава да ни обезщети и да ни освободи от отговорност в това отношение.

13.    ЗАБРАНА ЗА ПРИХВАЩАНЕ

13.1.    Ако клиентите са потребители, прихващане с насрещни вземания срещу нашите вземания е допустимо.

13.2.    Ако клиентите са търговци, не се разрешава прихващане с насрещни вземания срещу нашите вземания, освен ако изрично не признаем такова прихващане в писмен вид в отделни случаи.

14.    ФОРСМАЖОР

14.1.    Форсмажорни обстоятелства, природни бедствия, епидемии или пандемии (напр.: Корона/Ковид-19, Sars, Mers и др.), както и други обстоятелства извън нашия контрол, които възпрепятстват изпълнението на договора, в никакъв случай не са наша отговорност и не ни освобождават от задължението за доставка. Това важи в частност и за случаите, когато доставката се забави поради официални разпореждания за справяне с епидемии, епидемични ситуации или пандемии (напр. карантина, затваряне на райони или други мерки на здравната политика) и техните последици.

14.2.    Промени в кредитоспособността на Клиента, който е търговец, които застрашават изпълнението на задълженията към нас, ни дават право да се откажем от договора или да поискаме авансово плащане или обезпечения. В този случай Клиентът носи отговорност за разходите, направени от нас във връзка с направената поръчка.

15.    ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОНЛАЙН ПОРТАЛА ЗА КЛИЕНТИ

Онлайн порталът за клиенти се използва до отмяната му; имаме право по всяко време да прекратим възможността за използване на онлайн портала за клиенти, но ще информираме клиентите си за това предварително. Задължението за изпълнение на съществуващите договори остава непроменено.

16.    ПРИЛОЖИМО ПРАВО, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЮРИСДИКЦИЯ

16.1.    Настоящите ОУ, както и всички споразумения, сключени с нас, се уреждат изключително от българското право, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки, както и на стълкновителните норми на международното частно право. Мястото на изпълнение за доставка и плащане е Пловдив. В случай на потребители този избор на право се прилага само дотолкова, доколкото не се изместват императивните разпоредби на правото на държавата, в която те имат обичайно местопребиваване.

16.2.    За всички спорове, произтичащи от договорните отношения, е компетентен единствено компетентният съд в Пловдив. Това важи само ако Kлиентът е търговец и в случай на потребители, които към момента на предявяване на иска нямат местоживеене или обичайно пребиваване в България, нито са наети на работа в България.

16.3.    Ако Клиентът е потребител и договорът е сключен онлайн (чрез уебсайта www.thesteel.com) или по друг начин чрез дистанционна комуникация (по телефон/поща/електронна поща/факс), Клиентът може в случай на спор да се обърне към Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник, Адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“1, ет. 3, 4 и 5, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg или всеки друг орган от списъка на признатите органи за алтернативно разрешаване на спорове, посочен на страницата на Министерство на икономиката и индустрията (https://www.mi.government.bg/economy/sposobi-za-urezhdane-na-potrebitelski-sporove/). В случай на оплаквания относно онлайн поръчки Клиентът може да инициира процедура чрез https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG или да се свърже директно с Франкщал на адрес office @frankstahl.com.

17.    ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1.    Измененията, допълненията и допълнителните споразумения към настоящите ОУ трябва да бъдат направени в писмена форма, за да имат сила. Това се отнася и за всяко споразумение за отклонение от това формално изискване.

17.2.    По отношение на търговците, но не и по отношение на потребителите, се прилагат следните разпоредби: Ако отделни разпоредби на тези ОУ са невалидни, това не засяга валидността на останалите разпоредби на тези ОУ или сключването на договора. Недействителна или неосъществима разпоредба се заменя с разпоредба, която е възможно най-близка до смисъла и икономическата цел на недействителната или неосъществимата разпоредба. Тази разпоредба се прилага mutatis mutandis и за всички празноти в договорките.

17.3.    В случай на противоречия между настоящите ОУ и отклоняващи се писмени споразумения между договарящите се страни, предимство имат разпоредбите на отклоняващите се споразумения.

 

---

 

Общи условия за покупка

1. Сключване на договор:

Поръчките ни се подчиняват  на нашите Общи условия за покупка, изложени по-долу. С приемането на поръчката нашите Общи условия за покупка се считат за приети и също така отменят всички Общи условия за продажба и доставка, съдържащи се в предложението на Продавача или в потвърждението на поръчката му за изпълнение на въпросната поръчка, дори ако не сме възразили срещу тях. Поради това Общите условия за продажба и доставка на Продавача са задължителни за нас само ако и доколкото са приети от нас в писмена форма и се прилагат само за съответния отделен търговски случай.

2. Потвърждение на поръчката:

Ако потвърждението на поръчката не бъде издадено в рамките на разумен период от време, ние вече не сме обвързани с поръчката. Ако получателят на поръчката видимо започне да я изпълнява в рамките на 14 дни - считано от датата на поръчката - поръчката се счита за приета без възражения, дори и без потвърждение на поръчката.

3. Цена:

Цените, посочени в нашите поръчки, са задължителни. Всяка промяна на цените, която настъпи - независимо от причината - както и цените, които не са включени в поръчката или могат да бъдат посочени едва след поръчката, изискват нашето писмено потвърждение. Освен ако поръчката не се основава на писмено споразумение за обратното, договорените цени се заплащат за превоза до мястото на местоназначение, включително опаковката.

4. Време за доставка:

Договорените дати за доставка са задължителни, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства. Срокът за доставка, определен от нас, се брои от датата на поръчката. Ако доставката не бъде извършена изобщо или е непълна в рамките на този период, ние имаме право да се откажем от договора, без да предоставяме допълнителен срок, без това да засяга предявяването на претенции за обезщетение. Ако Продавачът разбере, че за него е невъзможно да извърши доставката в срок, изцяло или частично, той трябва незабавно да ни уведоми писмено, като посочи причините и очакваното забавяне на доставката. За определянето на доставеното количество се прилагат документите от доставчика и реално измерените количества, като допустимите  отклонения по тегло, профилоразмери и форма са в рамките на действащите международни стандарти, но не повече от -5% до +5% от количествата по отделните позиции и общото количество на поръчката. Предсрочните доставки не оказват влияние върху срока на плащане.

5. Доставка:

Изпращането чрез спедитор изисква нашето предварително писмено съгласие. Трябва да бъдем уведомени незабавно за изпращането на всяка пратка. Пратката трябва да бъде придружена от опаковъчен лист или товарителница, в която изрично е посочен номерът на нашата поръчка. Поемаме разходите за транспортна застраховка само ако това е било изрично договорено в писмена форма. В случай на трансгранични пратки към документите за превоз трябва да бъдат приложени най-малко две на брой фактури като митнически документи, както и сертификати за произход. Всички пратки, които не могат да бъдат приети поради неспазване на горепосочените изисквания за транспортиране, митническо оформяне или документация, се съхраняват за сметка и на отговорността на Продавача, докато безпроблемното осъществяване на търговската сделка стане възможно чрез представяне на подходящи документи; всички рискове, щети и разходи, произтичащи от неспазването на горепосочените изисквания за транспортиране, митническо оформяне или документация, се поемат от Продавача или срокът за плащане на фактурата се отлага съответно до изпълнението или представянето на липсващите документи.

6. Опаковка:

Продавачът е длъжен, в зависимост от специфичните изисквания на стоките и/или начина на транспортиране, да осигури подходяща опаковка, за да гарантира надлежното пристигане на стоките до местоназначението им. Разходите за опаковане са включени в цените на поръчката. Разходите, произтичащи от увреждането на стоките поради неподходящо опаковане, във всички случаи се поемат от Продавача.

7. Прехвърляне на риска:

Рискът преминава върху нас едва след като стоките бъдат надлежно приети на местоназначението.

8. Гаранция:

За дефекти в доставената стока,  включително липсата на гарантирани характеристики, гаранционният срок на продавача е две години след приемането, освен ако в отделни случаи не е договорено друго в писмена форма. Без да се засягат другите ни права по гаранционната отговорност на продавача, ние имаме право да отстраним дефектите и щетите за сметка на продавача в спешни случаи или ако продавачът не изпълни задълженията си в срок. Продавачът поема същото гаранционно задължение и за доставените от него стоки и компоненти, които не са произведени от него. Ако за нас е неразумно да изискваме подобрение или замяна на дефектната доставка по основателни причини, произтичащи от продавача, или ако тези средства за защита биха били свързани със значителни неудобства за нас, ние имаме право незабавно да се откажем от поръчката. Гаранционният срок за скрити дефекти започва да тече едва след откриването на дефекта. Продавачът се отказва от възражението за забавено уведомяване за дефекти. В случай на доставка на замяна и ремонт гаранционният срок започва да тече отначало. Всички допълнителни разходи, произтичащи от покупките на покрития, се поемат от продавача. Ако препродаваме стоките на продавача, продавачът се задължава да ни обезщети и да ни освободи от отговорност за всички гаранционни претенции на нашия клиент, доколкото те не надхвърлят обхвата на законовата ни гаранция към нашите клиенти. Това важи и в случай, че сроковете за предявяване на нашите гаранционни претенции към продавача вече са изтекли.

9. Отговорност:

Продавачът носи отговорност в съответствие със законовите разпоредби. 
Продавачът е длъжен да ни обезщети и да ни предпази от всякакви искове за вреди или искове за отговорност за продукти, които могат да бъдат предявени срещу нас във връзка със стоките.

10. Условия на плащане:

Плащането на фактурите на продавача се извършва само след доставката на цялата поръчка, в рамките на дните отложено плащане, предварително потвърдено между страните и вписано в поръчката към продавача. Ако фактурата е получена по-късно от стоките, датата на получаване на фактурата е определяща за изчисляването на сроковете за плащане съгласно горния параграф. Рекламации относно доставката ни дават право да задържим дължимите плащания. Плащането не представлява нито потвърждаване на правилността на доставката, нито отказ от права, които ни се полагат. В случай на наличие на насрещни претенции имаме право на прихващане.

11. Документи, съпровождащи поръчката:

Чертежите, проектите, моделите и т.н., приложени към нашите запитвания или поръчки, остават наша собственост и трябва да ни бъдат върнати заедно с офертата или след изпълнението на поръчката. Тези документи не могат да бъдат предоставяни под каквато и да е форма на трети лица.

12. Частична недействителност:
Ако отделни разпоредби на настоящите Общи условия за покупка са невалидни, това не засяга валидността на останалите разпоредби на настоящите Общи условия за покупка или сключването на договора.

13. Приложимо право, място на изпълнение, юрисдикция:

Договорено е, че се прилага правото на Република България. Прилагането на Конвенцията на UNCITRAL за договорите за международна продажба на стоки от 1980 г. е изключено. Мястото на изпълнение на доставката и плащането е Пловдив. Всички спорове, произтичащи от договорните отношения, са подсъдни на компетентния съд в град Пловдив.
Общи условия за покупка ФРАНКЩАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, град Пловдив, р-н Южен, бул. Кукленско шосе № 13.
Статус: юни 2021 г.