Opći uvjeti poslovanja (OUP)

Opći uvjeti prodaje i isporuke
društva
FRANKSTAHL ZAGREB d.o.o.

Stanje (05/2023)


1.    PODRUČJE PRIMJENE

1.1.    Ovi se Opći uvjeti u svojoj trenutno važećoj verziji primjenjuju na sve isporuke i usluge društva

FRANKSTAHL ZAGREB d.o.o.  
Adresa sjedišta: Ulica Ivana Šibla 15, 10000 Zagreb,  upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa MBS: 080435538, OIB: 74438812930, EUID: HRSR.080435538, 
Tel: +385 1 4803 290 
sales.hr@frankstahl.com 
PDV-ident. br.: HR 74438812930,
Predmet poslovanja: Kupnja i prodaja robe 
Vlasnik medija, izdavač i urednik: Frankstahl, 
Direktor: Ronald Nagy


(„Frankstahl“, „mi“ ili „nas“) u odnosu s našim kupcima („Kupac“). Ovi Opći uvjeti primjenjuju se neovisno o tome je li Kupac svoju narudžbu izvršio putem internetskog portala za kupce na domeni www.thesteel.com/hr  koja je u vlasništvu društva Frankstahl, e-poštom, telefonom, preko digitalnog sučelja ili drugog distribucijskog kanala. Internetski portal za kupce zaštićen je autorskim pravom.


1.2.    Ovi se Opći uvjeti primjenjuju i na potrošače i na poduzetnike  te su objavljeni na internet stranici na domeni www.thesteel.com/hr u formatu kojeg je moguće ispisati, pohraniti, ponovo koristiti i čine sastavni dio svakog zaključenog ugovora te obvezuju Kupca već prilikom prve registracije na internet portalu.

1.3.    Ako se u ovim Općim uvjetima spominju „potrošači“, riječ je o fizičkim osobama koje robu ne naručuju u komercijalne svrhe, za obavljanje poslova temeljem samozaposlenja ili za obavljanje djelatnosti temeljem slobodnog zanimanja. Takva narudžba ne služi poslovnim svrhama, nije namijenjena zanimanju fizičke osobe, niti njezinoj poslovnoj aktivnosti ili poduzetničkoj djelatnosti. Potrošač je definiran Zakonom o zaštiti potrošača.

1.4.    Ako se u ovim Općim uvjetima spominju „poduzetnici“, riječ je fizičkim ili pravnim osobama ili neregistriranim partnerstvima kojima sklopljeni posao služi za poslovne svrhe („B2B“), osoba koja sklapa pravni posao u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

1.5.    Ovi Opći uvjeti obvezujući su za sve tekuće i buduće transakcije koje će poduzetnici izvršavati s društvom Frankstahl, neovisno o tome je li društvo Frankstahl naknadno izričito ponovo ukazalo na njihovu primjenu. Društvo Frankstahl izričito odbija primjenu općih uvjeta Kupca koji se razlikuju od ovih Općih uvjeta. Različiti ili dodatni opći uvjeti Kupca ne postaju sastavnim dijelom ugovora čak ni onda, ako društvo Frankstahl nije izričito odbilo njihovu primjenu. Odredbe koje odstupaju od ovih Općih uvjeta, dopunski dogovori ili eventualno drukčiji uvjeti poslovanja Kupca primjenjuju se samo ako ih je društvo Frankstahl odobrilo u pisanom obliku, a primjena im je ograničena isključivo na pojedinu transakciju. Ovo se pravilo ne odnosi na potrošače.


2.    REGISTRACIJA

2.1.    Internetskim se portalom za kupce mogu služiti samo registrirani korisnici. Kupac nema zakonski utvrđeno pravo na registraciju na prethodno navedenom portalu. Zadržavamo pravo zatražiti dokaz o identitetu Kupca kao i dokaz o ovlasti za zastupanje osoba koje djeluju u ime Kupca. Osim toga, ovlašteni smo odbiti registraciju određene osobe bez navođenja razloga. Napominjemo da prikupljeni dokazi o ovlasti za zastupanje osoba koje djeluju u ime kupca mogu samo onda utjecati na odluku o dopuštenosti registracije ako je Kupac poduzetnik.

2.2.    U postupku registracije Kupac je dužan dati potpune i istinite informacije te iste u slučaju naknadne promjene odmah ažurirati. Nakon istinitog pružanja svih podataka koji su potrebni za registraciju i nakon što prihvatimo predmetnu registraciju, Kupac će primiti e-mail poruku s aktivacijskim linkom za dovršetak registracije. Nakon ove prve registracije, Kupac se može prijaviti na online portal za kupce unosom svojih osobnih pristupnih podataka (korisničko ime i lozinka).

2.3.    Kupac se obvezuje čuvati svoje pristupne podatke tajnima i ne dozvoliti neovlaštenim trećim osobama pristup predmetnim podatcima. Kupac je dužan čuvati svoje pristupne podatke tajnima. Ako Kupac svoje pristupne podatke podijeli s trećim osobama, obvezuje se da će predmetne treće osobe uputiti na dužnost pridržavanja ovih Općih uvjeta. Kupac nam odgovora za svu štetu koju pretrpimo ako isti ne obveže prethodno spomenute treće osobe na pridržavanja Općih uvjeta. Međutim, prethodno spomenuta odredba ne primjenjuje se ako treće osobe zloupotrijebe predmetne pristupne podatke, a kupac za ovakvu zlouporabu nije kriv. Ako Kupac izgubi svoje pristupne podatke ili ako postoji sumnja da su neovlaštene treće osobe stekle saznanja o pristupnim podacima, Kupac nas je dužan odmah obavijestiti putem e-mail poruke na sales.hr@frankstahl.com, kako bismo mogli blokirati predmetni korisnički račun.

3.    NARUDŽBA I SKLAPANJE UGOVORA

3.1.    Potrošači svoje narudžbe mogu izvršiti isključivo putem naše internetske trgovine. Poduzetnici svoje narudžbe mogu dostaviti putem e-pošte, poštanskim putem,  preko naše internetske trgovine ili preko ERP-sustava. Osim toga, samo poduzetnici mogu izvršiti veliku narudžbu sklapanjem okvirnog sporazuma prema kojem će se isporuka vršiti u etapama.

3.2.    Narudžbe putem e-pošte i pošte: Ako je Kupac zainteresiran za proizvod društva Frankstahl, spomenuto će mu društvo poslati neobvezujući popis željenih proizvoda putem e-pošte i pošte. Na taj način društvo Frankstahl poziva Kupca da podnese ponudu temeljem ovih Općih uvjeta. Kada Kupac izvrši narudžbu putem e-pošte i telefona, tada on podnosi obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora s društvom Frankstahl. Za predmetnu je ponudu Kupac vezan 14 dana. Tek kada društvo Frankstahl pošalje pisanu potvrdu narudžbe Kupcu (npr. putem e-pošte ili pošte na adresu e-pošte ili poštansku adresu koju je naveo Kupac) ponuda se smatra prihvaćenom, a ugovor sklopljenim. Zadržavamo pravo da prije prihvata narudžbe od Kupca zatražimo dostavu dokaza o identitetu i platežnoj sposobnosti Kupca, kao i o ovlasti za zastupanje osoba koje djeluju u ime Kupca, ako za to postoji legitiman interes na strani našeg društva. Napominjemo da prikupljeni dokazi o ovlasti za zastupanje osoba koje djeluju u ime kupca mogu samo onda utjecati na donošenje odluke o prihvatu narudžbe ako je Kupac poduzetnik. Osim toga, zadržavamo pravo odbiti dostavljenu ponudu. Sve su ponude društva Frankstahl za sklapanje ugovora neobvezujuće i predstavljaju samo poziv društva Frankstahl na dostavu narudžbe Kupca.

3.3.    Narudžbe putem internetske trgovine: Kupac svoju narudžbu može izvršiti i putem internetske trgovine. Ako Kupac na internetskom portalu za kupce klikne na gumb „Naruči uz obvezu plaćanja“, daje nam obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora s društvom Frankstahl. Za predmetnu je ponudu Kupac vezan 14 dana. Prije podnošenja ponude, Kupac svoju narudžbu može provjeriti i ispraviti eventualne greške. Nakon slanja ponude klikom na gumb „Naruči uz obvezu plaćanja“,  Kupac svoju narudžbu više ne može izmijeniti. Nakon što društvo Frankstahl zaprimi narudžbu Kupca, Kupac će primiti zasebnu, automatsku potvrdu o primitku narudžbe putem e-pošte. Takva potvrda primitka narudžbe još ne znači da je društvo Frankstahl prihvatilo predmetnu ponudu. Štoviše, društvo Frankstahl predmetnu će ponudu prihvatiti, a time i sklopiti ugovor, slanjem zasebne potvrde narudžbe Kupcu e-poštom na adresu e-pošte koju je Kupac naveo u postupku registracije. Zadržavamo pravo odbiti dostavljene ponude ili zatražiti dostavu dokaza koji su navedeni u točki 3.2. ovih Općih uvjeta.

3.4.    Narudžbe putem ERP-sustava: Dostavom narudžbe preko ERP-sustava Kupac daje obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora s društvom Frankstahl. Društvo Frankstahl prihvati će ponudu, a time i sklopiti ugovor, slanjem zasebne potvrde narudžbe Kupcu putem ERP-sustava ili putem e-pošte na e-mail adresu koju je Kupac naveo u postupku registracije.

3.5.    Narudžbe putem okvirnog sporazuma: Poduzetnici mogu izvršiti i veće narudžbe sklapanjem okvirnog sporazuma. U tom slučaju, društvo Frankstahl sklopit će s Kupcem zaseban sporazum u kojem će se urediti pojedinosti takve isporuke. Narudžbe koje su predmet okvirnih sporazuma daju Kupcu pravo na djelomične isporuke. U svakom slučaju, Kupac je dužan preuzeti cjelokupan predmet narudžbe.

3.6.    Jezik na kojem su sastavljeni ugovor i narudžba te poslovni jezik je hrvatski , osim ako nije izričito dogovoren drugi jezik. Podaci iz ugovora pohranjuju se za svrhe ispostavljanja računa, a Kupac ih može pregledati u bilo kojem trenutku prijavom na svoj korisnički račun.

4.    CIJENE / TEŽINE I TOLERANCIJE

4.1.    U odnosu na potrošače, sve se iskazane cijene smatraju konačnim cijenama za potrošače, što znači da uključuju i PDV i ambalažu. Ako ćemo Kupcu prefakturirati troškove vozarine, isporuke, otpreme ili ostale troškove, o tome ćemo Kupca obavijestiti prije nego što isti klikne na gumb ¨Naruči sada¨, ako je predmetne troškove moguće sa sigurnošću izračunati unaprijed. U suprotnom ćemo Kupca upozoriti na mogući nastanak takvih dodatnih troškova prije nego što isti podnese svoju ponudu. Sve carinske troškove snosi Kupac.

4.2.    U odnosu na poduzetnike, sve se cijene kao i cijeli obračun izražavaju u valuti EURO i bez uključenog PDV-a. U računu će biti iskazana ona cijena koja je navedena i u dostavljenoj ponudi, ako je Kupac istu prihvatio u obvezujućem roku predmetne ponude – navedeno uvećano za zakonski PDV. Ako nije ugovoreno nešto drugo, fakturiraju se one prodajne cijene koje su važeće na dan isporuke, uvećane za zakonski PDV. Svi troškovi prijevoza i pakiranja, troškovi vozarine i osiguranja, carine, pristojbe i davanja zasebno se iskazuju u računu koji se izdaje Kupcu.

4.3.    Svi eventualno odobreni popusti odnose se samo na odgovarajuću isporuku i na naknadne se narudžbe ili isporuke ne obračunavaju čak ni onda, ako u slučaju eventualnih naknadnih narudžbi ili isporuka nismo izričito odbili popust koji je Kupac potencijalno obračunao.

4.4.    Tolerancije: Zbog svojstava i sastava pojedine robe i materijala, društvo Frankstahl u B2B modelu poslovanja ne može unaprijed sa 100%-tnom sigurnošću utvrditi cijenu robe. Društvo Frankstahl ovlašteno je u odnosu s poduzetnicima obrađivati narudžbe na temelju sljedećih, tržišno uobičajenih tolerancija označenih u točkama 4.4.1., 4.4.2. i 4.4.3.. U odnosu s potrošačima to u pravilu nije primjenjivo jer se u ovakvom modelu poslovanja obračun vrši temeljem unaprijed poznatih jediničnih cijena. U svakom slučaju, ta je odstupanja dopušteno primijeniti na poduzetnike, posebno zato što su neznatna i objektivno opravdana. Neznatna su jer se i roba i cijene u okviru nastavno navedenih granica tolerancije jedva primjetno mijenjaju. Osim toga, to je objektivno opravdano i zbog činjenične što nije moguće dati određenu specifikaciju prije mjerenja/vaganja jer materijali svoja svojstva prilagođavaju različitim okolnostima koje nije moguće kontrolirati (npr. temperaturi).

4.4.1.    Kada je riječ o težini, mjerodavna su vaganja koje izvršimo mi ili naš dobavljač. Međutim, teoretski možemo odrediti težine i prema volumenu proizvoda. Pritom smo ovlašteni povećati teoretsku težinu za do 2,5% (suha masa) kako bismo kompenzirali tolerancije valjanja i debljine.

4.4.2.    Sljedeće tolerancije primjenjuju se na oblikovane proizvode:
Šipke: Tolerancija duljine +/- 2 mm
Limovi/ploče: Tolerancija duljine i širine +/- 3 mm
Oblikovani čelik: +/- 2 mm 
  
4.4.3.    Kvaliteta i dimenzije određuju se prema DIN/EN-normama, odnosno informativnim listovima sa svojstvima korištenih materijala koji su važeći u trenutku sklapanja ugovora. Ako se u ugovoru upućuje na norme, informativne listove sa svojstvima korištenih materijala ili potvrde o tvorničkom ispitivanju, navedena dokumentacija kao ni podatci o kvaliteti, dimenzijama, težini i upotrebljivosti ne predstavljaju jamstvo ni garanciju, baš kao ni izjave o sukladnosti, izjave proizvođača i odgovarajuće oznake kao što su CE i GS. Na jamstvo se primjenjuje isključivo točka 11. ovih Općih uvjeta.


5.    PLAĆANJE

5.1.    Računi se plaćaju u skladu s dogovorom koji su postigli društvo Frankstahl i Kupac. Ne prihvaćamo čekove ni mjenice.

5.2.    Ako Kupac pošalje narudžbu putem internetskog portala za kupce, prihvaćamo načine plaćanja koji su navedeni na internetskom portalu za kupce. Ne prihvaćamo čekove ni mjenice.

5.3.    Odobreni rokovi plaćanja počinju teći na dan izdavanja računa.

5.4.    Ako potrošač zakasni s dogovorenom uplatom, vrijedi sljedeće: Ako potrošač vlastitom krivnjom zakasni s uplatom, ovlašteni smo naplatiti zatezne kamate po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena.  

5.5.    Ako poduzetnik zakasni s dogovorenom uplatom, vrijedi sljedeće: Ako poduzetnik zakasni s plaćanjem dogovorene cijene, ovlašteni smo - i bez davanja dodatnog roka - po vlastitom nahođenju izvršiti sljedeće (i) naplatiti zatezne kamate po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, zatim neovisno o tome tko je kriv za predmetno kašnjenje zahtijevati plaćanje troškova izvansudske naplate duga kao i naknadu za štetu koju smo pretrpjeli ili (ii) odustati od ugovora i zahtijevati naknadu štete zbog neizvršenja ugovora. U potonjem smo slučaju, neovisno o tome je li Kupac kriv i o tome je li zaista nastupila šteta, ovlašteni zahtijevati, odnosno zadržati ugovoreni predujam, ali svakako najmanje 15% od kupoprodajne cijene. Pravo zadržanja ugovorenog predujma ne sprječava društvo Frankstahl da ostvaruje i druga prava za dodatno nastalu štetu.

5.6.    Nadalje, ako Kupac zakasni s plaćanjem računa, ovlašteni smo odmah proglasiti dospjelima sva potraživanja koja imamo prema Kupcu, ovo pravilo se ne primjenjuje na potrošače.

6.    VRIJEME ISPORUKE I DATUM PREUZIMANJA

6.1.    Svi datumi isporuke o kojima su potrošači obaviješteni obvezujući su. Ako potrošači nisu dobili obavijest o planiranom datumu isporuke, roba će biti isporučena najkasnije 30 dana od dana sklapanja ugovora.

6.2.    Suprotno tome, u odnosu s poduzetnicima vrijedi sljedeće: Naše informacije o datumima isporuke neobvezujuće su. Ne odgovaramo ni za kakvo kašnjenje za koje je odgovoran prozvođač/čeličana  koji vrši isporuku robe. Obveza isporuke obvezuje nas samo onda, ako su nama naši dobavljači robu isporučili ispravnu i pravovremeno, osim ako smo mi sami namjerno ili grubom nepažnjom prouzročili pogrešnu ili zakašnjelu isporuku od strane naših dobavljača. Zahtjevi Kupca za naknadom štete zbog kašnjenja u izvedbi isključeni su – osim ako smo mi sami iznimno grubom nepažnjom ili namjerno prouzročili takvo kašnjenje. Osim toga, Kupcu nije dozvoljeno odustati od ugovora u postupku naručivanja robe koja se proizvodi prema specifikacijama Kupca, ako je takva roba već ušla u proizvodni proces.

6.3.    Kupac je dužan preuzeti robu odmah nakon dostavljene obavijesti o isporuci te potvrditi primitak robe. Ako Kupac zakasni s preuzimanjem robe, dužan je platiti kamatu na troškove skladištenja predmetne robe i naknaditi društvu Frankstahl sve troškove koji su nastali kao posljedica kašnjenja u preuzimanju. Ovime se ne isključuju ostala prava društva Frankstahl. To se na potrošače odnosi samo onda, ako su sami skrivili zakašnjelo preuzimanje.

6.4.    Kupac koji je poduzetnik smije samo onda odustati od ugovora zbog kašnjenja u isporuci, ako je društvu Frankstahl prethodno odobrio odgovarajući dodatni rok koji ne smije biti kraći od 4 tjedna. Odustanak od ugovora potrebno je drugoj strani izjaviti u obliku preporučenog pisma. Kupac smije odustati samo od onog dijela isporuke ili usluge s kojim se kasni. U odnosu na potrošače primjenjuju se zakonski propisane pravne posljedice kašnjenja.

6.5.    Ako je određene isporuke dopušteno izvršiti djelomično, ovlašteni smo predmetne isporuke, ako bi to odgovaralo našoj želji, izvršiti na upravo takav način. Za svaku smo djelomičnu isporuku ovlašteni izdati zaseban račun.

6.6.    Obveza isporuke i rokovi isporuke miruju sve dok Kupac kasni s plaćanjem određenog računa ili dok ne poduzme radnju koja je potrebna za ispunjenje narudžbe.

6.7.    Svaka promjena narudžbe rezultirat će promjenom izvorno dogovorenog neobvezujućeg datuma isporuke, ako smo mi suglasni s navedenim.

Ako se Kupac odluči na samostalno preuzimanje robe ili ako treće osobe koje je Kupac ovlastio preuzmu naručenu robu (posebno špediterska poduzeća), Kupac mora osigurati da su motorno vozilo koje je predvidio za tu svrhu kao i sredstva za osiguranje tereta prikladni za zakoniti utovar naručene robe. Ako zakonski utovar u motorno vozilo koje je Kupac predvidio ne bi bio moguć, ili ako potrebna sredstva za osiguranje tereta nisu dovoljna, mi, odnosno dobavljač, imamo pravo odbiti izvršiti utovar i naplatiti Kupcu troškove koji su nam time nastali. Ako društvo Frankstahl odbije utovariti robu iz prethodno navedenih razloga, to Kupca ne oslobađa obveze preuzimanja robe.


7.    OTPREMA

7.1.    Ako je Kupac potrošač, prijevoznika biramo po vlastitom nahođenju, pri čemu ne jamčimo da ćemo izabrati najbrži i najjeftiniji način dostave.

7.2.    Ako je Kupac poduzetnik, a prilikom naručivanja nisu postignuti nikakvi posebni dogovori u odnosu na otpremu, prijevoz će se izvršiti po najboljem nahođenju društva Frankstahl, ali bez ikakvog jamstva da će isporuka biti izvršena najjeftinijim prijevoznim sredstvom. Čak i kada se dostava vrši uz plaćenu vozarinu, ista se bez iznimke vrši na rizik Kupca.


8.    PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

8.1.    Isporučena roba ostaje naše vlasništvo sve do potpunog podmirenja cijene te robe prema ispostavljenom računu. U odnosu na poduzetnike  ugovara se prošireni pridržaj prava vlasništva na način da isporučena roba ostaje naše isključivo vlasništvo sve do potpunog podmirenja našeg cjelokupnog potraživanja. Cjelokupno potraživanje obuhvaća naše potraživanje od predmetne isporuke robe te potraživanje od isporuke druge robe ili potraživanje iz drugih pravnih temelja, kao što je to odnos kontinuiranog plaćanja dospjelih potraživanja.

8.2.    Pridržaj prava vlasništva prestaje tek kada Kupac plati sva potraživanja koja imamo prema njemu kako je u prethodnoj točki određeno.

8.3.    U situaciji kada Kupac kasni s plaćanjem računa, ovlašteni smo u bilo kojem trenutku zatražiti povrat robe, a da pritom predmetni ugovor ostaje na snazi. U slučaju podizanja tužbe radi plaćanja kupoprodajne cijene, odnosno djelomičnog iznosa, time se ne dira u naš pridržaj vlasništva. Sve dok ostvarujemo naše pravo na pridržaj prava vlasništva, u svakom smo slučaju ovlašteni odustati od ugovora.

8.4.    U situaciji kada poduzetnik odustaje od ugovora, Kupcu će se vratiti samo iznos za robu koja je vraćena, a koji odgovara fer vrijednosti robe u trenutku odustanka, umanjenoj za troškove manipulacije koji su nastali našem društvu, za troškove prijevoza i druge nedostatke koji su nam nastali kao posljedica odustanka od ugovora, uključujući izgubljenu dobit. Ovo se pravilo ne odnosi na robu koja je proizvedena prema specifikacijama Kupca. Osim toga, na potrošače se ovo pravilo primjenjuje samo onda, ako oni vlastitom krivnjom ili protivno odredbama Zakona o zaštiti potrošača odustanu od ugovora i time nanesu štetu društvu Frankstahl.

8.5.    Sve dok je naš pridržaj prava vlasništva na snazi, Kupac s isporučenom robom može raspolagati samo uz našu prethodnu pisanu suglasnost, a s robom je dužan postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno kao potrošač pažnjom dobrog domaćina. Ako Kupac bude raspolagao isporučenom robom, automatski na nas prelaze sva prava i potraživanja na koja Kupac ostvaruje pravo raspolaganjem robom, a Kupac nam sad već ustupa sva potraživanja koja će rezultirati iz preprodaje robe.

8.6.    U slučaju spajanja ili obrade robe, na nas prelaze sva prava koja su rezultat nastalog suvlasništva.

8.7.    Ako bi treće osobe izvršile pljenidbu ili podnijele bilo kakav drugi zahtjev u odnosu na isporučenu robu, Kupac nas o tome mora obavijestiti bez odgode.

8.8.    Ako Kupac koji je poduzetnik ne plati kupoprodajnu cijenu koja je iskazana na računu zajedno s PDV-om na dogovoreni datum dospijeća, Kupac je dužan osigurati naše nepodmireno potraživanje zasnivanjem dostatnog založnog prava prema našem nahođenju bilo na nekretnini u vlasništvu Kupca, na predmetima dugotrajne imovine, na udjelima koje Kupac drži u trećim društvima, na predmetima zalihe robe, na bankovnim računima kod domaćih kreditnih institucija, kao i na bezuvjetnim potraživanjima od isporuka i usluga koje su izvršene kupcima s besprijekornim bonitetom u skladu s ugovorom, i to do visine dospjele kupoprodajne cijene. Ovo se pravilo ne primjenjuje na potrošače.


9.    ISKLJUČENJE PRIJENOSA PRAVA

Prijenos prava iz ugovora o isporuci na treće osobe dopušten je samo uz pisano odobrenje društva Frankstahl za takav prijenos.

10.    PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTAJANJE

10.1.    Ako je Kupac potrošač, a ugovor je sklopljen putem interneta (putem internetske stranice www.thesteel.com/hr) Kupac može odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.


10.2.    Rok za odustajanje od ugovora iznosi četrnaest dana

•    od dana (ako je sklopljen kupoprodajni ugovor) kada su Kupac ili treća osoba koju je odredio Kupac, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu; ili
•    od dana (ako je sklopljen ugovor za veću količinu robe koju je Kupac naručio jednom narudžbom, a koja se dostavlja odvojeno) kada su Kupac ili treća osoba koju je odredio Kupac, a koja nije prijevoznik, preuzeli posljednju isporuku robe; ili
•    od dana (ako je sklopljen ugovor o isporuci robe u nekoliko djelomičnih pošiljaka ili komada) kada su Kupac ili treća osoba koju je odredio Kupac, a koja nije prijevoznik, preuzeli posljednju djelomičnu pošiljku ili posljednji komad robe.


10.3.    Ako želi iskoristiti svoje pravo na odustajanje, Kupac nam mora dostaviti jasnu izjavu (npr. pismom ili e-poštom) na adresu sales.hr@frankstahl.com ili na adresu FRANKSTAHL ZAGREB d.o.o., Ulica Ivana Šibla 15, 10000 Zagreb. Kupac u tu svrhu može (ali ne mora) upotrijebiti nastavno navedeni obrazac za odustajanje.

10.4.    Kako bi ispoštovao rok za odustajanje, Kupac mora prije isteka roka za odustajanje poslati obavijest o iskorištavanju svog prava na odustajanje od ugovora.

10.5.    Ako Kupac odustane od ugovora, dužni smo mu vratiti sve uplate koje smo primili od njega, uključujući troškove dostave (izuzev dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke od najjeftinije standardne isporuke koju smo mu mi ponudili), i to odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo zaprimili obavijest o odustajanju od ugovora. Predmetni novac vratit ćemo na isti način na koji nam ga je Kupac uplatio prilikom obavljanja izvorne transakcije, osim ako je s Kupcem izričito dogovoreno nešto drugo; ni u kom se slučaju Kupcu neće zaračunati naknade kao posljedice povrata spomenutog novca.

10.6.    Ovlašteni smo odbiti povrat uplate dok nam Kupac ne vrati dostavljenu robu ili dok Kupac ne dostavi dokaz o tome da je robu poslao natrag, ovisno o tome koje od navedenog nastupi prije. Kupac je dužan vratiti ili predati robu društvu FRANKSTAHL ZAGREB d.o.o.   Ulica Ivana Šibla 15, 10000 Zagreb, odmah, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada nas je obavijestio o odustajanju od ugovora. Rok se smatra ispoštovanim ako Kupac predmetnu robu pošalje natrag poštom prije isteka roka od 14 dana te Kupac snosi izravne troškove povrata robe. Ako je riječ o robi koju zbog njene prirode obično nije moguće vratiti poštom, izravni se trošak povrata koji snosi Kupac procjenjuje na najviše do  180 EUR po pošiljci. Kupac mora samo onda platiti naknadu za gubitak vrijednosti robe, ako je takva smanjena vrijednost rezultat radnji Kupca koje nisu bile potrebne za utvrđivanje prirode, svojstava i načina funkcioniranja robe.


10.7.    Primjer obrasca za odustajanje od ugovora

(Ako želite odustati od ugovora, molimo Vas da ispunite ovaj obrazac i vratite nam ga)

FRANKSTAHL ZAGREB d.o.o., Ulica Ivana Šibla 15, 10000 Zagreb, e-mail: sales.hr@frankstahl.com:

-    Ja/mi (*) ovim putem odustajem(o) od ugovora s brojem narudžbe: ______ koji sam(smo) sklopio/li (*) 
-    radi kupnje sljedeće robe (stavka iz narudžbe: ______ ) (*)/pružanja sljedećih usluga (*) 
-    Narudžba izvršena dana (*)/roba primljena dana (*)
-    Ime potrošača 
-    Adresa potrošača 
-    Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava u papirnatom obliku)
-    Datum
_____________________
(*) Molimo precrtati netočne odgovore.

11.    ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

11.1.    Ako je Kupac potrošač, na poslovni se odnos s Kupcem primjenjuju zakonske odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke uz odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Potrošač kao Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti nas o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od kada mu je roba isporučena. O skrivenim nedostacima Kupac nas je dužan obavijestiti u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio te ne odgovaramo za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari Kupcu.

11.2.    Ako je Kupac poduzetnik, za materijalne nedostatke ne odgovaramo nakon što protekne šest mjeseci nakon trenutka predaje robe. Osim toga, Kupac je dužan pregledati robu odmah nakon preuzimanja, odnosno isporuke na odredištu te  je dužan u pisanom obliku prijaviti sve nedostatke koji su otkriveni na robi, i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana preuzimanja, odnosno od dana kada je roba isporučena na odredištu te navesti opis predmetnih nedostataka. Skrivene nedostatke nam je Kupac dužan prijaviti u pisanom obliku odmah  nakon otkrivanja takvih nedostataka. Ako Kupac ne prijavi otkrivene nedostatke u rokovima i na način kao je prethodno u ovoj točki određeno, Kupac gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada sve sukladno odredbi čl. 403. i čl. 404. Zakona o obveznim odnosima.

11.3.    U slučaju pravovremene i opravdane reklamacije, Kupcu ćemo, ako je isti poduzetnik i kada nam vrati robu koju je reklamirao, po našem izboru vratiti uplaćeni iznos ili besplatno zamijeniti predmetnu robu. U odnosu na poduzetnike pravo na raskid ugovora isključeno je. U odnosu na poduzetnike isključena je pretpostavka postojanja nedostataka u skladu s čl. 400. st. 9. i 10. Zakona o obveznim odnosima.

11.4.    Ako Kupac koji je poduzetnik prigovor zbog nedostataka ne podnese pravovremeno ili ako takav prigovor propusti podnijeti, smatra se da je odobrio i prihvatio isporučenu robu, čime se isključuje mogućnost ostvarivanja prava temeljem materijalnih nedostataka te prava na naknadu štete kao i pravo na naknadno podnošenje prigovora zbog zablude u vezi s isporučenom robom.

11.5.    Društvo Frankstahl isporuke vrši u skladu s normama, odnosno specifikacijama koje su navedene u dokumentima spomenutog društva. Za sva je druga odobrenja koja se odnose na posebna svojstva i zahtjeve redovito potreban pisani pristanak osobe ovlaštene za zastupanje društva Frankstahl. Ovo se ograničenje ne primjenjuje na potrošače, a roba odgovara i objektivno zatraženim svojstvima.

 

12.    PRAVO NA NAKNADU ŠTETE

12.1.    U odnosu s poduzetnicima vrijedi sljedeće: Ako je to zakonski dopušteno, društvo Frankstahl odgovara samo za namjerno prouzročenu štetu, odnosno za štetu koja je nastala uslijed iznimno grube nepažnje te za štetu koja je nastala izravno na samom proizvodu. Isključena je mogućnost plaćanja naknade za štetu koja nije nastala izravno na samom proizvodu. Isto tako, isključena je naknada za posljedičnu štetu prouzročenu izvornim nedostatkom, osim ako je društvo Frankstahl takvu posljedičnu štetu prouzročilo namjerno ili iz iznimno grube nepažnje, te naknada za imovinsku štetu.

Ako Kupac ili drugi ugovorni partner društva Frankstahl preprodaje proizvode koje smo mi stavili na tržište ili distribuirali, dužan je prethodno navedenim odredbama u cijelosti obvezati i svoje kupce te ih obvezati da i oni sami spomenutim odredbama obvežu sve svoje sljedeće kupce. Kupac ili drugi ugovorni partner društva Frankstahl odgovarat će nam za svu štetu koju pretrpimo ako prethodno spomenutim odredbama ne obvežu svoje sljedeće kupce. Daljnjom se prodajom smatra svaka prodaja robe drugom kupcu, bilo u neprerađenom ili obrađenom obliku, koja je izvršena u kontekstu izvođenja radova (npr. ugradnja u mrežu cijevi ili drugu konstrukciju).

Ne odgovaramo za štetu koja je nastala kao rezultat zlouporabe internetskog portala za kupce ili kao rezultat nepažljive pohrane korisničkih pristupnih podataka ili otkrivanja pristupnih podataka neovlaštenim osobama. Nadalje, ne odgovaramo za bilo kakve prekide ili smetnje u vezi s korištenjem usluga na internetskom portalu za kupce. Osim toga, na poslovni se odnos između društva Frankstahl i Kupca primjenjuju sva izuzeća od odgovornosti propisana u Zakonu o elektroničkoj trgovini (Narodne novine br. 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19  u trenutno važećoj verziji).

Nadalje, ne odgovaramo za marketinške tvrdnje prethodnih imatelja proizvoda (npr. dobavljača, proizvođača).

12.2.    U odnosu s potrošačima vrijedi sljedeće: Društvo Frankstahl odgovara samo za namjerno prouzročenu štetu i za štetu koja je nastala uslijed iznimno grube nepažnje, te za smrt ili teške tjelesne ozljede. Osim toga, u odnosu s potrošačima odgovorni smo i za štetu koja je nastala kršenjem bitnih ugovornih obveza. Potrošači svoja prava na naknadu štete mogu ostvarivati u skladu sa zakonskim odredbama.

12.3.    Kupac se obvezuje da će se prilikom korištenja internetskog portala za kupce pridržavati ovih Općih uvjeta kao i relevantnih zakonskih odredbi te da neće zloupotrebljavati internetski portal za kupce. Ako Kupac prekrši ovu obvezu, dužan je osloboditi nas svake odgovornosti i držati nas neutuživima.

13.    ZABRANA PRIJEBOJA

13.1.    Ako su kupci potrošači, prijeboj njihovih tražbina s našim potraživanjima je dopušten.

13.2.    Ako su kupci poduzetnici, prijeboj njihovih tražbina s našim potraživanjima nije dopušten, osim ako smo takav prijeboj u odgovarajućem slučaju izričito dopustili u pisanom obliku uz navođenje točnih iznosa kojima se vrši prijeboj.

14.    VIŠA SILA

14.1.    Ni u kojem slučaju ne odgovaramo za okolnosti prouzročene višom silom, prirodnim nepogodama, bolestima, epidemijama ili pandemijama (npr.: Corona/Covid-19, SARS, MERS itd.), kao i drugim okolnostima na koje nemamo utjecaja, a koje sprječavaju ispunjenje ugovora. U slučaju nastupa takvih okolnosti nismo dužni izvršiti isporuku. Ovo se pravilo primjenjuje i onda, ako isporuku nije moguće izvršiti zbog službenih naredbi koje su izdane radi sprječavanja širenja bolesti, epidemija ili pandemija (npr. karantena, zatvaranje određenog teritorija ili druge mjere zdravstvene politike) i njihovih posljedica.

14.2.    Promjene koje se odnose na platežnu sposobnost Kupca koji je poduzetnik, a koje ugrožavaju mogućnost ispunjenja obveza prema nama, daju nam pravo da odustanemo od ugovora ili da zahtijevamo predujam ili sredstva osiguranja. U tom slučaju, Kupac nam je dužan naknaditi troškove koji su nam nastali u vezi s dodijeljenom narudžbom. Prethodno spomenuti razlog ne daje Kupcu pravo na potraživanje naknade štete. Ovo se pravilo ne odnosi na potrošače.


15.    PRESTANAK KORIŠTENJA INTERNETSKOG PORTALA ZA KUPCE

Internetski portal za kupce ostaje uspostavljen za Kupca sve do trenutka kada isti odustane od korištenja predmetnog portala. Ovlašteni smo u bilo kojem trenutku obustaviti mogućnost korištenja internetskog portala za kupce uz prethodnu najavu takve obustave. Neovisno o tome, kupci su dužni ispuniti obveze iz već sklopljenih ugovora.


16.    MJERODAVNO PRAVO, MJESTO IZVRŠENJA I NADLEŽNOST

16.1.    Na ove se Opće uvjete, kao i na sve sporazume koji su sklopljeni s nama, primjenjuje isključivo hrvatsko  pravo uz isključenje Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe kao i kolizijskih normi međunarodnog privatnog prava. Mjesto izvršenja isporuke i plaćanja je Zagreb. Kada je riječ o potrošačima, predmetni se izbor prava primjenjuje samo onda, ako se njime ne zamjenjuju obvezni prisilni propisi države u kojoj spomenuti potrošači imaju uobičajeno boravište.

16.2.    Za sve sporove koji proizlaze iz ugovornog odnosa isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu. Ovo se pravilo primjenjuje samo ako je Kupac poduzetnik te u situaciji kada se radi o potrošačima koji u trenutku podizanja tužbe nemaju prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj.


16.3.    Ako je Kupac potrošač, a ugovor je sklopljen putem interneta (putem internetske stranice www.thesteel.com/hr)  Kupac se u slučaju spora može obratiti Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, e-mail: mirenje@hgk.hr, www.hgk.hr, koje je notificirano tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova  u skladu s Zakonom o alternativnom rješavanju sporova (Narodne novine br. 121/16, 32/19) ili bilo kojem drugom tijelu koje je notificirano za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Kupac može pokrenuti postupak kod tijela za alternativno rješavanje sporova ili, ako ima pritužbe na narudžbe podnesene internetskim putem, kontaktirati društvo Frankstahl izravno na sales.hr @ frankstahl.com

17.    ZAVRŠNE ODREDBE

17.1.    Za valjanost izmjena, dopuna te popratnih sporazuma uz ove Opće uvjete potreban je pisani oblik. Isto vrijedi i za sporazum kojim se odustaje od potrebe za pisanim oblikom.

17.2.    U odnosu s poduzetnicima, ali ne i s potrošačima, vrijedi sljedeće: Ako bi pojedine odredbe ovih Općih uvjeta bile nevaljane, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi ovih Općih uvjeta i samo sklapanje ugovora. Nevaljanu ili nedopuštenu odredbu potrebno je zamijeniti takvom valjanom odredbom koja je u gospodarskom smisla najsličnija nevaljanoj odredbi. Ovo se pravilo primjenjuje i na sve eventualne ugovorne praznine.

17.3.    U slučaju proturječnosti između ovih Općih uvjeta i pisanih sporazuma koje su sklopile ugovorne strane, prednost imaju odredbe pisanih sporazuma.

 

---

 

Opći uvjeti kupnje metala i metalnih proizvoda
 

1. Sklapanje ugovora:
Na naše se narudžbe primjenjuju isključivo nastavno navedeni uvjeti kupnje, koji su sastavni dio naše narudžbe. Ako prodavatelj prihvati našu narudžbu, smatra se da je prihvatio naše uvjete kupnje i da se opći uvjeti prodaje i isporuke koji su možebitno sadržani u ponudi prodavatelja ili u njegovoj potvrdi narudžbe ne primjenjuju na izvršenje predmetne narudžbe, i to čak ni onda ako nismo izričito odbili primjenu spomenutih uvjeta. Uvjeti prodaje i isporuke prodavatelja za nas su obvezujući samo onda i u onoj mjeri u kojoj ih potvrdimo u pisanom obliku, a primjenjuju se isključivo na pojedinu transakciju.
 

2. Potvrda narudžbe:
Ako prodavatelj našu narudžbu ne potvrdi u primjerenom roku, ista za nas više nije obvezujuća. Ako primatelj narudžbe u roku od 14 dana, računajući od datuma iz narudžbe, evidentno započne s izvršavanjem narudžbe, narudžba se smatra prihvaćenom u cijelosti čak i bez odgovarajuće potvrde.
 

3. Cijena:
Cijene koje su navedene u našim narudžbama obvezujuće su. Promjena cijena, neovisno o razlogu takve promjene, kao i primjena cijena koje nisu bile sadržane u narudžbi ili koje je moguće utvrditi tek nakon davanja narudžbe, moguća je samo uz našu pisanu suglasnost. Ako u narudžbi nije navedeno nešto drugo, ugovorene se cijene odnose na isporuku robe do ugovorenog mjesta isporuke te uključuju i ambalažu.
 

4. Vrijeme isporuke:
Dogovoreni rokovi isporuke obvezujući su, osim u slučaju nastupa više sile.
Rok koji smo zadali za isporuku robe računa se od datuma koji je naveden u narudžbi. Ako prodavatelj predmetnu robu ne isporuči unutar navedenog roka ili ako izvrši samo djelomičnu isporuku, imamo pravo na naknadu štete i na odustanak od ugovora bez odobravanja dodatnog roka. Ako prodavatelj utvrdi da predmetnu isporuku ne može izvršiti pravovremeno, odnosno da može isporučiti samo dio naručene robe, o tome nas mora odmah obavijestiti u pisanom obliku te navesti razloge te očekivano vrijeme kašnjenja.
Količinu isporučene robe utvrđujemo mi, osim ako je željeznička služba odredila količinu isporučene robe u zasebnom zapisniku. Prijevremene isporuke ne mijenjaju datum dospijeća plaćanja.
 

5. Otprema:
Ako će isporuku robe vršiti špediteri, potrebna je naša prethodna pisana suglasnost. Prodavatelj nas je dužan odmah obavijestiti o trenutku kada je pošiljka poslana. Pošiljci je potrebno priložiti deklaraciju o sadržaju pakiranja ili dostavnicu na kojoj je vidljiv naš broj narudžbe. Troškove osiguranja prijevoza robe snosit ćemo samo ako je to izričito dogovoreno u pisanom obliku. Kada je riječ o prekograničnoj dostavi, teretnici je potrebno priložiti najmanje dva računa kao carinske isprave te potvrde o podrijetlu. Sve pošiljke koje nije moguće preuzeti zbog nepridržavanja prethodno navedenih propisa o otpremi, carinjenju ili dokumentaciji skladištit će se na trošak i rizik prodavatelja sve dok isti ne pošalje odgovarajuću dokumentaciju koja omogućuje nesmetani završetak transakcije; cjelokupni rizik, šteta i troškovi koji proizlaze iz nepridržavanja gore navedenih propisa o otpremi, carinjenju ili dokumentaciji idu na teret prodavatelja, a dospijeće plaćanja računa za cijenu robe odgađa se do trenutka izvršenja narudžbe, odnosno do dostave nedostajuće dokumentacije.
 

6. Ambalaža:
Ovisno o specifičnim zahtjevima robe i/ili načina otpreme, prodavatelj je dužan osigurati odgovarajuću ambalažu kako bi osigurao pravilnu isporuku robe na odredištu. Troškovi pakiranja sadržani su u cijeni narudžbe. Troškove koji su nastali zbog oštećenja robe uslijed neispravnog pakiranja u svakom slučaju snosi prodavatelj.
 

7. Prijenos rizika:
Rizik od oštećenja ili gubitka isporučene robe prelazi na nas tek u trenutku kada robu preuzmemo na dogovorenom odredištu.
 

8. Jamstvo:
Za nedostatke na isporučenoj robi, u što se ubraja i nepostojanje zajamčenih svojstava, jamstveni rok prodavatelja traje dvije godine od trenutka preuzimanja robe, osim ako u pojedinom slučaju nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku. Neovisno o našim ostalim pravima koja proizlaze iz jamstvene odgovornosti prodavatelja ovlašteni smo u hitnim slučajevima ili u situacijama kada prodavatelj svoje obveze ne ispuni pravovremeno otkloniti nedostatke i štetu o njegovom trošku. Prodavatelj preuzima jednaku jamstvenu odgovornost za robu i komponente koje je isporučio, a nije sam proizveo. Ako je prodavatelj prouzročio situaciju u kojoj nije razumno očekivati od nas da zatražimo popravak ili zamjenu neispravne robe, ili ako bi takvim načinom rješavanja situacije nastale bitne poteškoće za nas, imamo pravo odmah odustati od narudžbe. Jamstveni rok za skrivene nedostatke počinje teći tek u trenutku otkrivanja takvih nedostatka. Kada je riječ o robi koja se do trenutka prvog korištenja obično ostavlja u ambalaži, nedostaci koji postanu vidljivi u trenutku uklanjanja ambalaže smatraju se  skrivenim nedostacima. Prodavatelj se odriče isticati prigovor da smo o skrivenom nedostatku robe prekasno obavijestili prodavatelja. Ako je došlo do zamjenske isporuke i popravka robe, jamstveni rok počinje teći ispočetka. Eventualne dodatne troškove koji nam nastanu uslijed zamjenske kupnje snosi prodavatelj. Ako nastavimo distribuirati robu prodavatelja, prodavatelj se obvezuje osloboditi nas odgovornosti i držati nas neutuživim za sve jamstvene zahtjeve naših kupaca, ako isti ne prelaze opseg našeg zakonskog jamstva prema kupcima. Ovo pravilo vrijedi i za one situacije kada su rokovi za ostvarivanja naših prava temeljem jamstva prema prodavatelju već istekli.
 

9. Odgovornost:
Prodavatelj odgovara u skladu sa zakonskim odredbama. 
Prodavatelj je dužan osloboditi nas svake odgovornosti i držati nas neutuživim za bilo kakve zahtjeve za naknadu štete ili zahtjeve temeljem jamstva za proizvode koje će kupci podnijeti nama u vezi s kupljenom robom.
 

10. Uvjeti plaćanja:
Račune prodavatelja platit ćemo tek nakon isporuke cijelog predmeta narudžbe i to  u roku od 30 dana uz 3% popusta ili u roku od 90 dana u neto iznosu. Ako račun primimo nakon preuzimanja robe, za izračun rokova plaćanja mjerodavan je trenutak zaprimanja računa, a sve u skladu s gore navedenom stavkom. Ako postoje pritužbe na isporučenu robu, takve nam pritužbe daju pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene robe sve dok prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi nedostatka robe. Plaćanjem računa ne potvrđujemo urednu isporuku robe niti se time odričemo naših prava. Ako imamo tražbinu prema prodavatelju, ovlašteni smo izvršiti prijeboj.
 

11. Narudžbena dokumentacija:
Crteži, nacrti, modeli itd. koje smo priložili našim upitima ili narudžbama ostaju naše vlasništvo i prodavatelj nam ih mora vratiti zajedno s ponudom, odnosno nakon izvršenja narudžbe. Predmetne dokumente nije dopušteno dati na uvid trećim osobama.
 

12. Salvatorna klauzula:
Ako bi pojedine odredbe ovih Općih uvjeta kupnje bile nevaljane, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi ovih Općih uvjeta kupnje kao ni na sklapanje ugovora.
 

13. Mjerodavno pravo, mjesto izvršenja, nadležnost:
Dogovorena je primjena prava Republike Hrvatske. Isključena je primjena Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe 1980. Mjesto isporuke robe i plaćanja je Zagreb. Za sve sporove koji bi mogli proizići iz zasnovanog ugovornog odnosa nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
Opći uvjeti kupnje društva FRANKSTAHL ZAGREB d.o.o. , Zagreb, Ulica Ivana Šibla 15,  – Stanje: lipanj 2023.