Splošni pogoji poslovanja (SPP)

Splošni pogoji prodaje in dobave

FRANKSTAHL d.o.o., Kolodvorska cesta 4, KRANJ
(Stanje 02.02.2023)

Ti splošni pogoji prodaje in dostave (»SPPD«) so strukturirani na naslednji način:
- Del A (splošne določbe) se uporabljajo za vse transakcije, razen za določitev veljavnih delov, kjer B-D vsebuje drugačno (in ne le dopolnilno) pravilo.
- Deli B-D vsebujejo veljavne posebne določbe za potrošnike (del B) za okvirno poslovanje (del C) in za upravljanje transakcij prek digitalnih vmesnikov (del D).

A. SPLOŠNE DOLOČBE

1. PODROČJE UPORABE

1.1. Ti pogoji v veljavni različici veljajo za vse dostave in storitve
FRANKSTAHL d.o.o., družba za trgovino na debelo z jeklom in jeklenimi izdelki
Poslovni naslov: Kolodvorska cesta 4, Kranj
Vpisan v posl. register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št. vložka: 1/35893/00
Tel: +386 1 54 666 25, el. naslov: info@frankstahl.si,
Davčna številka: SI63429284,  Matična številka: 1689878

Ti SSPD veljajo ne glede na to, ali je stranka naročila blago direktno pri Frankstahlu, preko portala thesteel.com ali v okviru domene www.thesteel.com, preko e-pošte, po telefonu, prek digitalnega vmesnika ali prek drugega distribucijskega kanala. Spletni portal za stranke je avtorsko zaščiten. Smo član Gospodarske zbornice Slovenije in s tem v vezi podlegamo vsem regulativam v zvezi z njo, kot tudi ostalim zakonom vezanim za delovanje trgovine na debelo.

1.2. Ti pogoji veljajo za potrošnike in podjetnike v smislu slovenskega Zakona o varstvu potrošnikov ("ZVP").

1.3. V teh SSPD se tretirajo "potrošniki" kot fizične osebe, ki jim ni mogoče pripisati komercialno odvisnost nakupa in katerih namen je, da v komercialni neodvisni ali samostojni dejavnosti ta posel ni del delovanja osnovne dejavnosti.

1.4. Če se ti SSPD nanašajo na "podjetnike", gre v tem primeru za fizične osebe, pravne osebe ali pravne partnerje, za katere nakup v podjetje spada k osnovnemu delu oz. poslu svoje/njihove družbe. Razmejitev med potrošnikom in podjetnikom poteka v smislu ZVP.

1.5. Ti pogoji so zavezujoči za vse sedanje in prihodnje poslovanje s podjetjem Frankstahl, tudi če se ne izrecno večkrat ne sklicuje nanje. Frankstahl izrecno zavrača odstopanje od splošnih pogojev stranke. Odstopni ali dopolnilni pogoji stranke niso del pogodbe, čeprav jim niso izrecno nasprotovali. Odstopanja od teh pogojev, dodatnih sporazumov, ali morebitne nasprotne pogoje naročnika lahko učinkujejo le, če so bili potrjeni s strani Frankstahl-a v pisni obliki in veljajo za zadeven posamezni posel.

 

 

2. REGISTRACIJA

2.1. Uporaba spletnega portala za stranke je rezervirana za registrirane stranke. Pravice do registracije ni. Pridržujemo si pravico, da zahtevamo dokazilo o istovetnosti in kreditni sposobnosti kupca, kakor tudi pooblastila, ki deluje v imenu oseb s strankami v zvezi z registracijo hkrati pa lahko zavrnemo registracijo osebe brez navedbe razlogov. Pri tem je potrebno pojasniti oz. opozoriti, da lahko zahteve glede kakovosti dokazil in/ali pooblastil za zastopanje deluje v imenu oseb s strankami le, če je stranka podjetnik.

2.2. V sklopu registracije mora stranka v celoti in resnično zagotoviti vse potrebne informacije in jih nato nemudoma posodobiti v primeru kakršne koli spremembe. Po resnični navedbi vseh zahtevanih podatkov v postopku registracije in sprejetju registracije z naše strani naročnik prejme potrditveno el. pošto s povezavo za aktiviranje in dokončanje registracije. Po tej prvotni registraciji se lahko stranka vpiše s svojimi dostopnimi podatki (uporabniško ime in geslo) na spletnem portalu za stranke.

2.3. Stranka se zavezuje, da bo svoje podatke o dostopu varovala kot tudi dostopne podatke pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Stranka je izključno sama odgovorna za zaupnost in zaščito podatkov o dostopu. Če podatke o dostopu prenese tretjim osebam, se zaveže, da jih bo prenesla spoštovanje teh pogojev tretjim osebam. Stranka je odgovorna za vse slabosti, ki jih trpimo, če ne izvaja zgoraj omenjenega zavezanca. Vendar zgornja določba ne velja za zlorabo podatkov o dostopu s strani tretjih oseb, v katerih stranka ni kriva. Če ste izgubili svoje podatke za prijavo, ali če sumite, da so nepooblaščene tretje osebe pridobile možnost dostopa, nas ste kot naročnik dolžan takoj obvesti na el.pošto: info@frankstahl.si, tako da se lahko račun stranke blokira (zaklene).

3. SKLEP POGODBE

3.1. Če je stranka zainteresirana za izdelek iz Frankstahl-ove ponudbe, bo ponudbo od Frankstahl-a prejela po e-pošti, pošti ali faksu. Ponudbe podjetja Frankstahl niso obvezujoče. Z naročilom (nalogom svojega naročila) po elektronski pošti, po telefonu ali drugačnem distribucijskem kanalu kot v točki 3.2. dela A ali točke 3.1 dela D, stranka s podjetjem Frankstahl sklene zavezujočo pogodbo za izvedbo posla, pri čemer mora prejetje te ponudbe potrditi s pisno potrditvijo naročila za kupca (na primer po elektronski pošti, pošti ali faksu na strankin e-poštni naslov, poštni naslov ali preko fax-a). Pridržujemo si pravico zahtevati dokaz o identiteti in kreditni sposobnosti stranke ter pooblastilo o zastopanju oseb, ki delujejo v imenu stranke, preden sprejmemo naročilo. Treba je opozoriti, da je lahko zahteva glede avtentičnosti kot dokaz o pooblastilu za zastopanje v imenu oseb s strankami pomembna le, če je stranka podjetnik. Vse ponudbe Frankstahl ob sklenitvi pogodbe niso zavezujoče in predstavljajo le povabilo k oddaji naročila s strani naročnika. Pogodba, pravni red in poslovni jezik je sloven-ski/ščina, razen če ni izrecno dogovorjen drug jezik.

3.2. Stranka ima tudi možnost, da svojo naročilo opravi prek spletnega portala za stranke. Ko kupec klikne gumb za naročanje na spletu s portalom "Naročite zdaj", nam daje obvezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe z Frankstahl-om. Prevzem te ponudbe in s tem sklenitev pogodbe poteka s pošiljanjem potrdila o naročilu kupcu po elektronski pošti na e-poštni naslov, naveden v registraciji. V glavnem se za del A uporablja za točko 3.1. teh SSPD.

4. CENE / TEŽA IN ODSTOPANJA

4.1. Vse cene in celotno plačevanje opravljenih storitev poteka v EUR (Evrih) in brez DDV. Razen če ni drugače dogovorjeno, so prodajne cene  veljavne na dan dobave in zakonsko določen davek na dodano vrednost, pobotajo. Vsi stroški prevoza in pakiranja, pristojbine za tovor in zavarovanje, carine, pristojbine in dajatve se zaračunajo ločeno kupcu.

4.2. Morebitni odobreni popusti ali znižanja veljajo samo za zadevno dobavo in/ali dostavo, ter se odobrijo (ali ne) za posamezen posel - to pomeni tudi če kasneje ne sledijo nova naročila. Vse naslednje dobave / dostave so brez vseh popustov / odbitkov, ki jih stranke ne morejo prerekati.

4.3. Teže, ki se uporabljajo za obračun se preračunavajo pri nas ali našem dobavitelju. Teže lahko izračunavamo / določamo tudi glede na količino izdelkov teoretično. Pri preračunavanju teoretične teže smo upravičeni do 2,5% pribitka (trgovinska teža) kot kompenzacija tolerance valjanja in debeline prodanega blaga.

4.4. Za razrezan material veljajo naslednja odstopanja:
Okrogla jekla: toleranca dolžine +/- 2 mm
Pločevina / pločevine : toleranca dolžine in širine +/- 3 mm
Ostala jekla (vključno VSE cevi): +/- 2 mm

4.5. Kvalitete in dimenzije so določeni s standardi DIN / EN, veljavnimi v času sklenitve pogodbe ali materialnih listov (veljavnih WNr. klasifikacij). Sklicevanje na standarde, materialne liste ali tovarne liste kot tudi a-testna spričevala in podatki o ocenah, dimenzijah, težah in uporabnosti, nadalje izjave o skladnosti, izjave proizvajalca in ustrezne oznake, kot sta CE in GS ne dajejo nobenih zagotovil ali jamstev (garancij). Za garancijo se uporablja samo 10. točko teh pogojev.

5. PLAČILO

5.1. Uporablja se plačilna metoda, dogovorjena med nami in stranko. Čekov, menic ali drugih podobnih plačilnih sredstev ne sprejemamo.

5.2. Če stranka naroči preko spletnega portala za stranke, sprejmemo naročilo in izvedena plačila za stranke, kot je določeno z načini plačila za spletno poslovanje. Čekov, menic ali drugih podobnih plačilnih sredstev ne sprejemamo.

5.3. Obračuni za plačilne roke začnejo teči z datumom obračuna.

5.4. Če obveznosti niso poravnane v dogovorjenem plačilnem roku obračunavamo Zakonske Zamudne Obresti veljavne na dan obračuna skladno z zakonodajo. V to niso vključeni ostali stroški, ki lahko nastanejo kasneje (ob vložitvi izterjave preko sodišča), kot npr. stroški odvetnika, sodišča in ostalih izvršilnih postopkov, tudi eventuelnih odškodnin itn. V primeru, da kupec odstopi od pogodbe (naročila), ko se je to že izvedlo, smo upravičeni do povračila stroškov blaga, ponovnega uskladiščenja in prevoza nazaj vendar ne več kot 35% skupne vrednosti blaga.  V slednjem primeru neodvisno od napake stranke, se preveri tudi dejanska škoda na blagu (katera lahko nastane ob skladiščenju blaga – pred vračilom – dobavitelju). Obveznost plačila pogodbene kazni v tem primeru ne preprečuje / zadrži uveljavljanja dodatnega škodnega zahtevka, ker prevoznik NE prevzema odgovornosti za kvaliteto prevzetega blaga, pač pa SAMO prevoz blaga nazaj k dobavitelju.

5.5. Če se plačilni roki ne upoštevajo, smo upravičeni do takojšnje izterjave celotnega zneska. Neplačano blago preide v last kupca s polnim poplačilom dolga. Do tega trenutka blago ni last kupca in ga lahko dobavitelj zahteva nazaj.

5.6. Ne glede na zgornje lahko kupec račun zavrne z obrazložitvijo, skladno z veljavnim Zakonom o Obligacijskih razmerjih, v roku 8 (osem) dni od njegove izstavitve. Pri tem je dobavitelj dolžan izstaviti nov račun, kupec pa je seznanjen, da plačilni rok teče od prejema blaga naprej in nikakor od dneva nove izstavitve računa.

6. ČAS DELOVANJA IN SPREJEMANJE

6.1. Naša informacija o datumu dobave ni zavezujoča. Nismo odgovorni za nobeno zamudo pri delnih dostavah. Naša obveznost dostave se lahko spremeni in pravočasno izvrši s pravočasno dostavo naših dobaviteljev, razen če je pravočasna dostava naših dobaviteljev namerno ali grobo kršena. Odškodninski zahtevki kupca za škodo zaradi zamude pri izvršitvi so izključeni.

6.2. Kupec je dolžan takoj po dostavitvi blaga le-tega prevzeti in potrditi prejem. V primeru neizpolnjevanja prevzema (za kar sicer ima pravico) se od stranke lahko zahteva skladiščenje blaga na njegove stroške v njegovem skladišču. V primeru, da odstopi od naročila brez utemeljenega razloga, pa še dodatno stroške prevoza in uskladiščenja blaga nazaj v naše skladišče.

6.3. Odstop stranke od pogodbe zaradi zamude pri dostavi je možen ob predhodnem dogovoru, ob zamudi dostave najmanj 20 delovnih dni. Odstop od naročila se izvede preko elektronske pošte: info@frankstahl.si s pripisom za odgovorno osebo. Pravica do odstopa velja samo za dostavo ali del naročila, za katerega je prišlo do zamude.

6.4. V kolikor so možne delne dobave, lahko po naši izbiri dostavimo tudi samo dele naročila. Vsaka delna dostava služi kot izpolnitev naročila sama po sebi in jo lahko zaračunamo ločeno od ostale(ih) dobav(e).

6.5. Za blago, ki se proizvaja množično (in je dostava v kosih – štetje – nemogoča oz. iz  praktičnih ali stroškovnih vidikov nesmiselna), ne prevzemamo nobene odgovornosti za brezpogojno 
skladnost s predpisano oz. naročeno količino. Dostava se izvrši v okviru ustreznega dobavnega standarda, ki omogoča odstop od naročene količine. Kupec bo za to blago plačal (mu bo obračunana) isto ceno.

6.6. Obveznosti dostave in dobavni roki se prekinejo, dokler  stranka zamuja s plačilom ali ne izvaja ukrepa, potrebnega za izpolnitev naročila.

6.7. Vsaka sprememba naročila bo, če Vam potrdimo, spremenila v naročilu izvirni nezavezujoči datum dobave. V primeru prevzema s strani naročnika ali s strani tretjih oseb, ki jih naroči (zlasti špediterja), mora stranka zagotoviti informacije za naklad glede vozila in sredstva za zavarovanje tovora za zakonito nakladanje blaga. Če naklad tega vozila ni mogoč skladno s predpisi ali če ni potrebnih sredstev za zavarovanje tovora lahko kot dobavitelj zavrnemo nakladanje in obremenimo stranko s stroški, ki jih imamo z izgubljenim časom. Omenjena zavrnitev naklada s tem ne oprosti kupca prevzema blaga.


7. PREVOZ

7.1. Če ob naročilu s strani kupca ni bilo posebnih zahtev za odpremo blaga, se izvede dostava po lastni presoji, vendar brez kakršne koli odgovornosti z najcenejšo obliko prevoza in zavarovanja. Odpošiljanje poteka tudi pri osebnem prevzemu na riziko kupca.

7.2. Cene ne vključujejo embalaže (glej www.frankstahl.com/Verpackung/Lgs.pdf). Če se embalaža ne bo vrnila jo ima prodajalec pravico zaračunati. Blago, ki se pošlje neposredno tretji osebi, se šteje, da je bilo dostavljeno kot brezpogojno in končno sprejeto tako glede vizualnega kot količinskega prejema.

8. LASTNIŠTVO

8.1. Dobavljeno blago ostaja lastnina prodajalca do popolnega poplačila. Celoten zahtevek se nanaša na celotno dostavljeno blago, kot tudi na naš zahtevek za strošek dostave blaga in/ali tudi strošek od dostave katerega koli drugega blaga kateri nastanejo iz drugih pravnih razlogov.

8.2. Zadržanje lastništva preneha veljati le s poravnavo vseh naših zahtev s strani stranke (kupca). To velja tudi za saldo, ki izhaja iz razmerja na kartici stranke, katera ni usklajena in/ali izkazuje zapadle / neporavnane terjatve do dobavitelja.

8.3. Če stranka ne izpolnjuje plačil, imamo pravico, da kadar koli zahtevamo blago, tudi če ne odstopi od pogodbe. Terjatev na nabavno ceno ali delni znesek ne vpliva na zadržanje lastninske pravice. Dokler naša rezervacija iz tega naslova obstaja, imamo v vsakem primeru pravico odstopiti od pogodbe.

8.4. V primeru razdrtja pogodbe s strani kupca, kupec prejme samo znesek za vrnjeno blago v vrednosti v danem trenutku (stanje trga). Pri tem lahko odstopa vrednost vrnjenega blaga največ 15% v škodo kupca. Kupcu se odbije v tem primeru tudi eventuelne nastale manipulativne stroške, stroške prevoza in drugi dokazljive stroške, ki izhajajo iz odpovedi pogodbenih pomanjkljivosti, vključno z izgubo dobička.

8.5. Dokler je naša rezervacija iz naslova razpolaganja z blagom veljavna (blago ni poravnano v celoti), lahko kupec razpolaga z blagom samo s prejšnjim našim pisnim soglasjem. V primeru odprodaje blaga, smo avtomatično pridobili vse premoženjske pravice in terjatve, ki jih je naša stranka upravičevala od prodaje blaga svojemu kupcu in imamo tako do kupca upravičene vse zahtevke, ki so nastali s strani kupca iz nadaljnje prodaje blaga že takoj prenešene na iz kupca na FRANKSTAHL d.o.o., Kranj.

8.6. V primeru odtujitve ali predelave blaga nam bodo namesto kupca dodeljene solastniške terjatve.

8.7. Stranka nas mora takoj obvestiti o zasegu ali drugi uporabi blaga s strani tretje stranke.

8.8. Če stranka ne uspe poravnati nakupne cene, navedene v računu, ki mu je bil poslan, vključno z DDV na dogovorjeni rok, potem se kupec strinja, da lahko izvedemo dejavnosti za zaščito naših poslovnih interesov po lastni izbiri, pri čemer se lahko poplačamo iz zastave premoženja podjetja in/ali njega kot fizične osebe, njegovih podjetniških računov doma in v tujini ali preko zavarovalnice, kot tudi iz njegove prodaje našega blaga tretjim osebam do katerih ima terjatev, torej do kreditno sposobnih kupcev, vsakega do obsega zahtevane kupne cene za zagotovitev popolnega plačila skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.


9. IZLOČITEV PRENOSA PRAVICE NA TRETJE OSEBE

Prenos pravice, ki izhajajo iz oskrbe tretjih oseb ni mogoča brez našega pisnega dovoljenja / soglasja.


10. GARANCIJA

10.1. Stranka mora preveriti blago takoj po prevzemu ali prihodu na končno prevzemno mesto. V primeru odstopanja od standarda nam mora kakršne koli napake sporočiti v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa v roku 7 dni po prevzemu oz. prihodu na končno prevzemno mesto. V primeru odstopanja od standarda je treba pripombo (reklamacijo) poslati v pisni obliki z opisom napake in sklicem na ustrezen DIN/EN standard. Skrite napake mora stranka sporočiti najkasneje v 30 dneh od prejema blaga, prav tako v pisni obliki.

10.2. Dogovorjeni garancijski rok je šest mesecev v primeru pravilnega postopanja pod t. 10.1.

10.3. S pravočasno in utemeljeno reklamacijo (garancijo) nudimo kupcu, skladno po naši izbiri, ob zagotavljanju zahtevanega materiala povračilo za vrednost materiala ali prosto zamenjavo za isti material. Pravica do odstopa od pogodbe ali konverzijo s strani naročnika je izključena. Možnost posebne povrnitve stroškov po garancijski dobi je izključena. To velja tudi v skladu s civilnim pravom pri nakupu fizičnih oseb.

 

10.4. Garancije NI MOGOČE uveljavljati v kolikor je bilo na blagu izvršeno kakršno koli delo / poseg / obdelava / razrez ipd., kar blagu spremeni prvotno stanje. Enako velja, v kolikor je bilo blago v času reševanja reklamacije nepravilno skladiščeno (hranjeno) in je s tem bistvo izgubilo na svoji uporabni vrednosti.

10.5. Če pritožba ni pravočasna, se blago šteje za brezpogojno odobreno in sprejeto, tako da se je kupec odrekel uveljavljanju garancije in zahtevkov za odškodnino. Vsi zahtevki iz tega naslova so tako izključeni.

10.6. Frankstahl d.o.o. dobavlja jeklo v skladu s standardi in specifikacijami, določenimi v svojih dokumentih. Drugačne dostave ali dodatne obveznosti glede posebnih zahtev in potrebe zahtevajo brez izjeme pisno soglasje pooblaščenega predstavnika podjetja Frankstahl d.o.o.

11. ŠKODNI ZAHTEVKI (ŠKODA)

11.1. V kolikor dovoljuje zakon, prevzemamo odgovornost le za namerno ali hudo malomarno ravnanje z naše strani in le za škodo, ki je nastala na proizvodu neposredno (ob proizvodnji). Terjatve za škodo, še posebej garancijski zahtevki se iztečejo po šestih mesecih po pripoznavanju kupca za škodo in ob škodi stranki. Nadomestilo za škodo, ki ne izhaja neposredno iz samega izdelka, kot tudi za posredno škodo in za finančne škode ne prevzemamo nobene odgovornosti.

11.2. Če naša stranka ali katerikoli naš drug pogodben partner vrši distribucijo (trži naprej) od nas prodano blago, je dolžan upoštevati t. 11.1 (zgornjo določbo) v celoti za svoje stranke in jih zavezati, da še naprej ta točka velja tudi za vse nadaljnje kupce. Stranka ali naš drug pogodben partner odgovarja za vse slabosti v enaki meri in jih kot take ne prenaša na nas brez našega pisnega soglasja. V skladu s preprodajo in/ali vgradnjo je vsako prelaganje odgovornosti za blago na druge stranke, bodisi v surovi ali predelani obliki v okviru opravljenega dela (npr. vgrajejevanje v vodovodnem omrežju ali druge objekte, v stroje in naprave itn.) nedovoljeno.

11.3. Frankstahl d.o.o. ni odgovoren za škodo zaradi nepravilne uporabe spletnega portala za stranke ali zaradi povzročene malomarnosti, ki so bili uporabljeni kot podatki za prijavo stranke in/ali prenos tajnosti dostopanja do uporabniškega računa. Poleg tega nismo odgovorni za morebitne prekinitve ali motenje povezane z uporabo telekomunikacijskih storitev in storitev na spletnem portalu za stranke. V zvezi s tem se uporabljajo določila Zakona o varstvo potrošnikov (ZVP).

11.4. Stranka se strinja, da se bo ravnala etično v skladu z vsemi moralnimi normami in s pomočjo spletnega portala za stranke ne bo izkoriščala v privatne, politične, rasistične ali katerekoli druge žaljive namene. V teh primerih bomo ukrepali na podlagi ustreznih zakonskih določb, ter zadevno vse prijavljali ustreznim organom.

12. POBOT (KOMPENZACIJA)

Pobot (kompenzacija) nasprotni našim zahtevkom ni dovoljen, razen če se z njim strinjamo v pisni obliki.
13. OPROSTITEV IZVAJANJA POGODBENE OBVEZNOSTI (SPORAZUMA)

Pogoji ob katerih se pogodbena obveznost (sporazum) ne izvede so lahko:
1.    Višja sila (potres, poplava, vojna, epidemija, pandemija, razne oblike karantene, zaprtje držav zaradi višje sile ipd..) na katere posledice ne moremo vplivati,
2.    Spremembe v kreditni sposobnosti kupca, ki ogrožajo izpolnjevanje finančnih obveznosti in  na katere ne moremo vplivati. Ob tem je stranka zaradi nastale situacije dolžna povrniti stroške nastale v zvezi z naročilom (obdelava naročila, priprava naročila, morebitni transportni stroški itn.)

Zahtevki za odškodnino stranke zaradi zgornjih razlogov so izključeni.


14. VARSTVO PODATKOV

Podatke kupca shranjujemo in obdelujemo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Podatki za zaščito strankinih osebnih podatkov so na voljo ob izpolnitvi izjavo o zasebnosti na spletni strani podjetja Frankstahl.

15. NEWSLETTER -  NOVICE / STRINJANJE PO ZAKONU O TELEKOMUNIKACIJAH 2003

Če se stranka strinja oz. je potrdila prejemanje novic v okviru spletnega obveščanja / trženja s strani podjetja FRANKSTAHL d.o.o., mu bo slednje posredovalo informacije in/ali oglaševalna sporočila iz naslova dejavnosti in storitev, ki jih podjetje FRANKSTAHL d.o.o. ponuja v skladu s splošnimi pogoji Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZoVP) po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je vpisal uporabnik (stranka). Uporabnik lahko kadarkoli pisno po pošti na FRANKSTAHL d.o.o., Kolodvorska c. 4, SI-4000  KRANJ, na faks +386 (0) 1 54 666 28 ali po elektronski pošti na: thesteel@frankstahl.si  pošlje preklic pošiljanja.

16. PRENEHANJE UPORABE ONLINE POROČILA ZA UPORABNIKE

Delovanje spletnega portala za stranke poteka do našega preklica, pri čemer smo upravičeni do uporabe preklica spletnega portala za stranke v vsakem trenutku. Obveznost izpolnjevanja obstoječih pogodb ostaja nespremenjeno.

17. SPREMEMBE / PREKLIC TEH SPLOŠNIH POGOJEV PRODAJE

Določbe teh pogojev lahko spremeni Frankstahl d.o.o. kadar koli brez predhodnega obvestila in iz katerega koli razloga, za katerega smatra, da je kakorkoli upravičen. Te spremembe pošlje lahko stranki  na njen e-poštni naslov v obliki obvestila in/ali pogodbe vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti na spletnem portalu za stranke. V kolikor stranka ne nasprotuje spremembam v 30 dneh od prejema zgoraj omenjene objave v pisni obliki na info@frankstahl.si ali pismeno na sedež podjetja FRANKSTAHL d.o.o., se spremembe štejejo za sprejete. V primeru pravočasnega ugovora stranki pogodbeno razmerje med to stranko in Frankstahl d.o.o. še naprej obstaja v skladu z določili in pogoji v različici pred razglašenimi spremembami, vendar samo do sklenitve novega naročila oz. pogodbe o dostavi blaga.

18. VELJAVNA ZAKONODAJA, MESTO IZPOLNJEVANJA IN PRISTOJNOST

18.1. Ti pogoji in vsak dosežen dogovor, vključno z sporazumi in pogodbami je podvržen veljavni slovenski zakonodaji brez obzira na zakone prodaje Združenih Narodov in kolizijskih pravil mednarodnega zasebnega prava. Če ni kakorkoli drugače določeno je za omenjene zadeve izpolnjujejo in/ali pridejo v dospetje v Kranju.

18.2. Za vse spore, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, je pristojno sodišče v Kranju.

19. KONČNE DOLOČBE

19.1. Spremembe, dopolnitve in dodatni sporazumi k tem pogojem morajo biti sklenjeni v pisni obliki in učinkovati takoj. To velja tudi za sporazum o odstopanju od te ali drugih formalnih zahtev.

19.2. Če so posamezne določbe teh pogojev neučinkovite, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh pogojev in sklenitve pogodbe. Neučinkovito ali nedopustno določbo je treba zamenjati v smislu zmanjšanja potrditve s strani tistega, ki je najbližje njenemu smislu in gospodarskemu cilju. Ta uredba se smiselno uporablja tudi za morebitne pravne praznine.

19.3. V primeru protislovij med temi pogoji in odstopnimi pisnimi sporazumi med pogodbenimi strankami prevladajo določbe odstopnih sporazumov.

 

B. POSEBNE DOLOČBE ZA POTROŠNIKE
(Fizične osebe)

1. CENE

Če ni drugače dogovorjeno, veljajo za obračunske cene, kot so prikazane na naši spletni strani: www.thesteel.com  (glede na lokacijo države). Cene so neto, ostali stroški se zaračunavajo posebej kot npr. prevoz, spremna dokumentacija in drugi stroški. Če naročnik ne pošlje naročila prek spletnega portala za stranke, veljajo cene, ki jih na njegovo zahtevo (povpraševanje) predložil s strani podjetja  Frankstahl d.o.o. pooblaščen prodajalec.

2. PLAČILO

2.1. Neodvisno od poglavja A, točka 5.4., velja za uporabnike naslednje: 
Če dogovorjeni plačilni roki niso izpolnjeni, smo upravičeni, da po lastni presoji zaračunamo zamudne obresti v višini najmanj 9% (oz. Zakonske Zamudne Obresti po zakonu v trenutku obračuna), ter dodatno stroške izvensodnih ukrepov za izterjavo dolgov in zbiranja podatkov o dolžniku. V kolikor je potreben za izterjavo ustrezen sodni pregon zaradi napake stranke, lahko zahtevamo odškodnino za škodo, ki bi nastala pri nas zaradi teh ukrepov. Odstopno obdobje, odstopa od pogodbe in zahteva po odškodnini zaradi neizpolnitve predstavlja min. 15% nakupne cene in se tretira kot pogodbena kazen.

2.2. Plačilo se lahko izvede skladno z možnostmi, ki jih ponuja spletni portal potrošnikom (fizičnim osebam) in sicer: predplačilo/predračun, kreditna/debitna kartica ipd. Plačilo z gotovino NI možno.

2.3. Za preostanek se uporablja del A, točka 5 teh pogojev.

3. DOBAVA IN PREVZEM

3.1. Del A Postavka 6.2. Zadnji stavek teh pogojev ne velja za potrošnike.

3.2. Veza odstop od dela A Točka 6.5. ti SPP veljajo samo za uporabnike, ki prevzemajo naročeno blago v količini kot dobavljena in/ali, ki se proizvaja v razsutem stanju in/ali je prevzem količinski v kosih, katerih teža lahko niha +/-. Ob teh nihanjih v količini podjetje FRANKSTAHL d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti.

3.3. Za ostalo velja del A teh SPP.

4. PREVOZ / ODPREMA

Če pri naročilu niso bili določeni posebni predpisi o pomorskem prevozu, bo prevoz potekal po naši presoji. Tveganje izgube ali škode na blagu se prenaša na stranko po dostavi blaga stranki ali tretji osebi, ki jo določi naročnik (stranka). Če je stranka sklenila prevozno pogodbo brez uporabe izbirne možnosti, ki smo jo predlagali, se tveganje prenese na prevoznika ob dostavi blaga. Cene ne vključujejo embalaže (glej www.frankstahl.com/Verpackung/Lgs.pdf) / embalaža se ne vrača.

5. LASTNIŠTVO

5.1. Odstopanje od dela A, točke 8.1. velja v primeru, da dobavljeno blago ostane prodajalčeva lastnina do popolnega plačila celotnega zahtevka. Skupna terjatev velja kot naš zahtevek ob dostavi blaga.

5.2. Odstopanje od dela A, točka 8.4. SPP veljajo samo za uporabnike, torej  v primeru preklica pogodbe s strani kupca.  V tem primeru prejme kupec samo knjiži znesek za prejeto vrnjeno blago, ki ustreza vrednosti blaga v času vračila. Temu se odštejejo nastali manipulativni stroški, stroški prevoza in drugi nepredvideni stroški, ki izhajajo iz naslova odpovedi pogodbe, pod pogojem, da je bil kupec tisti, ki je odtopil od pogodbe.

5.3. Del A Točka 8.8. SPP se ne uporabljajo za potrošnike.

5.4. V splošnem velja del A z uporabo točke 8 teh SPP.


6. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE ZA POTROŠNIKE

6.1. Če je stranka potrošnik, pogodba pa je bila zaključena na spletu (preko spletne strani www.thesteel.com) ali pa prek komunikacije na daljavo (po telefonu / e-mail-u / fax-u), ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh brez odpovednega razloge za prekliče to pogodbo.

6.2. Stranka ima pravico odpovedati pogodbo v štirinajstih (14) dneh brez navedbe razlogov,
razen v primeru, da je naročeno blago iz skladišča naših pogodbenih dobaviteljev, kamor vračilo blaga (z izjemo reklamacije) ni možno.

6.3. Skupni dnevi za prekinitev so torej štirinajst (14) dni, kot sledi:

• od dneva (v primeru nakupne pogodbe), na katero je kupec ali tretja stranka, ki jo je imenoval, ki ni prevoznik, prevzel blago; ali
• od dneva (v primeru pogodbe za več proizvodov, ki jih je kupec naročil pod enim naročilom in dostavi ločeno), kjer kupec ali od njega pooblaščena oseba, ki ga tretja oseba imenovala, razen prevoznika, zadnji izdelki prevzela posest; ali
• od dneva (v primeru pogodbe o dobavi blaga, ki sestoji iz več pošiljk ali kosov), kjer kupec ali od njega pooblaščena oseba, ki ga tretja oseba imenovala, razen prevoznika, prejel zadnjo delno dobavo ali je sprejel zadnji kos v posest.

6.4. Kupec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe (preklicem pogodbe) nedvoumno  z pisno izjavo (npr. po pošti, preko pisma ali po elektronski pošti) poslano na info@frankstahl.si ali na sedež podjetja FRANKSTAHL d.o.o., Kranj Stranka lahko uporabi obrazec, vendar to ni obvezno.

6.5. Za ohranitev obdobja preklica zadošča, da stranka pošlje obvestilo o uresničevanju pravice do odstopa pred iztekom odstopnega roka.

6.6. Če stranka odpove pogodbo, imamo dolžnost vrniti kupcu vsa plačila, ki smo jih prejeli od njega vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da je stranka naročila pošiljke(o) z dostavo, ki ni pri nas na voljo, in pri čemer smo mi vršili najugodnejšo standardno dostavo) takoj oz najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o preklicu pogodbe. Za to povračilo bomo uporabili enaka plačilna sredstva kot kupec do nas v prvotni transakciji, razen če se s stranko izrecno ne dogovorimo drugače. V nobenem primeru ne bo zaračunano stranki kakršen koli znesek za te odplačilne stroške, razen pod pogoji v 7. členu Preklic pogodbe, napaka.

6.7. Odplačilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga ali dokler stranka ne predloži dokazila, da je blago vrnila oz. kar nastopi prej. Stranka mora nemudoma in v vsakem primeru blago vrniti najkasneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko nas je obvestila o preklicu te pogodbe na sedež podjetja FRANKSTAHL d.o.o. po prej omenjenih kanalih za dostavo sporočila. Rok je izpolnjen, če stranka pošlje blago pred potekom štirinajstih (14) dni. Stranka nosi (krije) neposredne stroške vračila blaga. Za blago, ki po navadi ni mogoče vrniti po pošti, so neposredni stroški ocenjeni na največ 180 EUR, na pošiljko.


Stranka mora plačati za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga oz., če je izguba vrednosti nastala zaradi nujnosti za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga, ob nepravilnem ravnanju z blagom.

6.8. Vzorec odstopnega obrazca

Če želite preklicati pogodbo, izpolnite ta obrazec oz. v podobni obliki napišete elektronsko sporočilo in ga pošljite nazaj na:

FRANKSTAHL d.o.o.
Kolodvorska cesta 4 / SI-4000  KRANJ
faks: + 386 1 54 666 28
e-pošta: info@frankstahl.si

- (*ime in priimek) s tem dopisom preklicujem pogodbo, ki sem jo sklenil(a) s številko naročila: ______
- pri nakupu naslednjega blaga (pozicija: ______) (*) 
 opravljanje naslednjih storitev (opis storitve:__________(*)
- naročeno dne (*datum naročila) / prejeto/opravljeno dne (*datum prejema / opravljene storitve)
- ime uporabnika (-ov)
- naslov uporabnika (-ov)
- Podpis potrošnika (-ov) (le, če se obvešča papirno)
- datum in kraj
_____________________
(*) Neustrezno črtajte

6.9. Izjeme glede pravice do odstopa od pogodbe, kjer kupec izgubi pravico do preklica so:
      -      za blago, ki je bilo prilagojeno in izdelano v skladu s specifikacijami kupca, 
-    za blago, kupljeno posebej za stranko (posebno naročilo) , oz. kot je opredeljeno v točki 7.5.

7. GARANCIJA

7.1. Zakonske garancijske določbe veljajo v skladu z naslednjimi določbami. Garancijski rok je 24 mesecev od prejema blaga.

7.2. Garancija je izključena v primeru napak, ki jih povzroči kupec. To še posebej velja za nepravilno ravnanje, nepravilno delovanje ali nepooblaščene popravke.

7.3. Če dobavljeno blago ima očitne materialne ali proizvodne napake (vključno s prometno škodo), prosimo kupca, naj to nemudoma sporoči. V Kolikor to ne stori se posledično odpove garancijskemu roku.

7.4. Frankstahl d.o.o. dostavlja v skladu s standardi in specifikacijami, določenimi v svojih dokumentih. Drugi načini dobave in/ali dodatne zahteve in/ali obveznosti glede posebnih potreb zahtevajo brez izjeme pisno soglasje pooblaščenega predstavnika podjetja Frankstahl.


8. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

8.1. Podjetje Frankstahl d.o.o. spoštuje (ne glede na pravni vzrok) za odškodninski zahtevek samo takrat, ko je bila škoda povzročena namenoma ali iz malomarnosti Frankstahl-a d.o.o.. Odgovornost podjetja Frankstahl d.o.o. za malomarnost - razen za telesne poškodbe in škodo, nastalo zaradi kršitve omenjene v obveznosti potrditev primarnih naročil, so izključene. Za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov veljajo zastaralni roki.

8.2. V splošnem velja in se uporablja v teh primerih del A točka 11 teh pogojev.

9. PREPOVED POBOTA

Pobot naših terjatev se dovoli le v primeru naše plačilne nesposobnosti, kot tudi nasprotne, ki imajo medsebojno pravno povezavo z našo terjatvijo, in je sodno določena ali priznana. Za tak pobot je potrebno naše soglasje oz. dovoljene.

10. SPREMEMBE SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV

Določbe teh pogojev se lahko spremeni z naše strani v vsakem trenutku in te spremembe bodo za stranke objavljene na našem portalu ali se bo  stranke z njimi seznanilo s pošiljanjem obvestil na njihove predhodno odobrene elektronske naslove ali preko pošte. Omenjeno se bo stranki na en ali drug način sporočilo najmanj 30 dni pred začetkom veljavnosti. Spremembe pogojev zahtevajo odobritev stranke, razen formalnih prilagoditev. Zadosten pogoj da je soglasje dano je, da stranke kliknejo na gumb za OK v okviru naslednjih prijav (ob vprašanju »Ali se strinjajo s SPP?) ali seveda tudi z drugimi oblikami / možnostmi soglasja. Če se stranka ne strinja s spremenjenimi pogoji se pogodbeno razmerje med to stranko in Frankstahl d.o.o. sklene v skladu s pogoji v različici pred priglašeno spremembo. Uporabnika bomo v tem primeru seznanili, da je uporaba spletnega portala za stranke ni več mogoča, če stranka ne sprejme spremenjenih pogojev.

11. VELJAVNA ZAKONODAJA, KRAJ IZVRŠEVANJA IN PRISTOJNOSTI

11.1. Slovensko pravo se uporablja brez upoštevanja prodajnega prava ZN in referenčnih norm mednarodnega zasebnega prava. Če je stranka potrošnik, izbira prava ne pomeni, da varstvo potrošnikov istočasno podvrženo pravu države, v kateri se je njegovo stalno in/ali začasno prebivališče, pač pa pravu sedeža podjetja FRANKSTAHL d.o.o..

11.2. Kraj izpolnitve dostave in plačila je Kranj.

11.3. Za vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev ali v zvezi s temi pravili ali pravnimi razmerji med Franksthal-om d.o.o. in stranko, veljajo pravne jurisdikcije.


11.4. Če je stranka potrošnik, pogodba pa je bila zaključena na spletu (preko spletne strani www.thesteel.com) ali pa prek komunikacije na daljavo (po telefonu / e-mail / fax), stranka lahko v primeru sporov zastopa tudi varuh človekovih pravic in/ali pravno priznan arbitražni odbor v skladu z zakonom. Stranka lahko sproži postopek prek http://www.varuh-rs.si/ lahko pa se v primeru pritožb o spletnih naročilih obrnite na Frankstahl d.o.o. neposredno in sicer na info@frankstahl.si.

12. KONČNE DOLOČBE

Del A točka 19.2. teh pogojev se ne uporablja za potrošnike.

C. POSEBNE DOLOČBE ZA OKVIRNO POSLOVANJE

1. POGODBENI OBJEKT

Okvirni posli temeljijo na dejstvu, da je blago, ki ga naroči kupec, proizvedeno izključno v skladu z zahtevami kupca in da to blago ni primerno za kakršno koli drugo uporabo.

2. SKLEP OKVIRNE POGODBE

Po prejemu potrdila o naročilu s strani Frankstahl d.o.o. se sklene okvirni sporazum (pogodba) med naročnikom in Frankstahl-om. Za okvirne sporazume (pogodbe) se ti pogoji uporabljajo s posebnimi določbami iz te točke C.

3. CENE

Če v okvirni pogodbi ni drugače dogovorjeno, so prodajne cene veljavne na dan dobave blaga. Prevoz in druge naključne stroške se zaračuna ločeno.

4. PLAČILO

4.1. Del A točka 5.4 odstavki 2 in 3 teh splošnih pravil ne veljajo za okvirni sporazum (pogodbo).

4.2. Za preostanek se uporablja del A, točka 5 teh pogojev.

5. DOBAVA (DOSTAVA) IN PREVZEM

5.1. Zamuda dostave da pravico kupcu, da odstopi od sporazuma (pogodbe) le v zvezi s takim blagom, ki še ni v proizvodnem procesu, in le, če je stranka dala dovolj časa za naše ukrepanje glede zamude. Frankstahl d.o.o. je dolžan kupca sproti obveščati o zamudi, na njegovo zahtevo tudi pisno.

5.2. V splošnem se uporablja del A, točka 6 teh SPP.


6. LASTNIŠTVO

Del A Točka 8.4. ti pogoji se ne uporabljajo za okvirne sporazume (pogodbe).


7. PREKLIC POGODBE, NAPAKA

7.1. Odstop od pogodbe stranke iz katerega koli razloga ni mogoč, če je blago komercialno nekonvencionalno in je izdelano posebej za in po naročilu stranke.

7.2. Stranka se odpoveduje ugovoru zaradi napake.

7.3 V primeru odstopa od pogodbe s strani stranke pred dobavo blaga, katero še ni bilo odpremljeno se zaračunajo stroški obdelave neizvršenega naročila v višini 5€.

7.4 Kupec (stranka) nima pravice do odstopa od pogodbe, če je bilo naročilo izvedeno izven običajnih trgovskih dolžin in standardov (razrezi, obdelava, odrez na mero itn.) in/ali proizvedeno po specifičnem povpraševanju (naročilu) na njegovo željo iz proizvodnje.

7.5 Preklic naročila ni mogoč v primeru, da je naročeno blago iz skladišča naših pogodbenih dobaviteljev, kamor vračilo (razen v primeru reklamacije blaga) ni možno.

D. POSEBNE DOLOČBE ZA TRANSAKCIJE POSLOV Z DIGITALNIMI VMESNIKI

1. POGODBENI OBJEKT

Stranka in Frankstahl d.o.o. imata možnost poslovati (poizvedbe, ponudbe, naročila, potrditve naročil in računov) preko ERP sistema Frankstahl d.o.o. ("ERP sistem").

2. UPORABA TEH POGOJEV
Za pogodbo o izvedbi sistema ERP in za vsa naročila stranke v okviru sistema ERP veljajo ti SPP.

3. SKLEP POGODBE IN UPORABE TEH POGOJEV

3.1. Z oddajo naročila prek sistema ERP naročnik predloži zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe z Frankstahl-om. Sprejem te ponudbe in s tem sklenitve pogodbe poteka s pošiljanjem potrdila o naročilu kupcu preko ERP sistema ali po elektronski pošti na e-poštni naslov, ki ga zagotovi stranka.

3.2. Za preostanek se uporablja del A, točka 3 teh pogojev.
 

---

 

Splošni prodajni  in dobavni pogoji za veleprodajo FRANKSTAHL d.o.o., Ljubljana
 

1.    Sklenitev pogodbe
Vse naše dobave se izvršujejo na osnovi  predloženih prodajnih in dobavnih pogojev. Spremembe ali spremljajoči dogovori se priznavajo samo v primeru naše pismene potrditve in samo za dogovorjen poslovni dogodek. Drugačni nabavni pogoji kupca bodo brez predhodne potrditve zavrnjeni. Prav tako za nas niso obvezujoči, kljub temu, da jim pri podpisu pogodbe nismo nasprotovali. Enako prepošiljanje potrditve naročila ne velja kot prepoznavanje kupčevih pogojev. Najkasneje s prejemom blaga veljajo naši pogoji kot sprejeti.
 

2.    Cene
Če se ne dogovori drugače, se smatra, da na dan dobave stopijo v veljavo prodajne cene, ki se kot take tudi obračunajo. Poleg tega so na računu navedene tudi cene za transport in drugi dogovorjeni spremljajoči stroški, ki so ob dobavi nastali in na katere je bila stranka opozorjena. Odobreni skonti in rabati veljajo samo za to določeno dobavo in ne tudi za sledeča naročila oz. dobave, tudi v primeru, da pri določenem sledečem naročilu, kjer si kupec predvidi zmanjšanje plačila in temu nismo oporekali.
 

3.    Plačilo
Čeki in ostale oblike negotovinskega poravnavanja blaga se sprejemajo z zadržkom in ne veljajo kot plačilo do končnega unovčenja. Menic ne sprejemamo, razen v kolikor so osebno trasirane s strani lastnika. Če plačilo ni izvršeno v dogovorjenem plačilnem roku, imamo pravico po lastni izbiri obračunati zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti na dan obračuna v kolikor ni dogovorjeno drugače. Prav tako imamo pravico ne glede na višino dolga obračunati stroške izvensodnega pregona in postopkov izterjave, kakor tudi nadomestilo za škodo, ki nastane pri nas, ali pa odstopiti od pogodbe in zahtevati nadomestilo škode zaradi  neizpolnjevanja pogojev.  V zadnjem primeru smo ne glede na višino dolga s strani kupca upravičeni zahtevati ali zadržati dogovorjeno predplačilo, najmanj do 15% nakupne cene kot pogodbeno kazen. Obveznost plačila pogodbene kazni ne odpravi zahteve po povračilu zaradi tega povzročene škode. Dogovorjeni plačilni roki začnejo teči z datumom izdaje računa. Če se teh plačilnih rokov kupci ne držijo, imamo pravico proti kupcu takoj izstaviti zahtevo zaradi zapadle terjatve
 

4.    Dobavni rok in prevzemni termin
Naša podatki glede dobavnih rokov so informativni in neobvezujoči. Ne jamčimo za kasnitve, ki nastanejo s strani prevoznika. Naša obveza glede dobav velja v primeru  pravilnega in pravočasnega lastnega prevoza. V tem primeru se nam nepravilna in nepravočasna dobava zaračuna. Zahteve kupca glede nadomestila škode zaradi kasnitve so izključene. Kupec je obvezan po sporočilu o pripravljenem blagu blago takoj prevzeti, v kolikor se odloči za osebni prevzem. Zamude pri prevzemu se zaračunajo kupcu v višini obresti skladiščenja. Če kupec dopušča delne dobave, lahko po lastni presoji dobavljamo tudi po delih. Vsaka delna dobava pomeni posel zase in jo lahko posebej obračunamo. Pri blagu, ki se dobavlja v velikih količinah, ne prevzemamo nobene garancije za nepotrebno zadrževanje naročene količine. Če je blago dobavljeno v razmerju +/-10% naročenega blaga se dobava smatra kot izvršena in velja, da je to v okviru normalnih nihanj v dobavi ter je tako kupec dolžan dobavo plačati po enaki ceni. Dobavne obveznosti rokovno mirujejo, dokler je kupec v zaostanku z zadnjim plačilom ali ne izvede katerega od nujnih postopkov pri naročilu. Vsaka sprememba naročila ima za posledico spremembo v začetku dogovorjenih neobveznih dobavnih terminov.
 

5.    Dobava blaga / Pošiljanje blaga / Teža blaga
Če pri naročilu ni bilo dogovorjenih kakih posebnih navodil za pošiljanje, bo dobava izvedena na najboljši možni način, vendar brez kakršne koli odgovornosti za dosego najcenejše variante. Tudi pri plačanem prevozu pa kupcu ostane riziko prevoza. Embalaža se obračuna po lastnih stroških in je ne prevzemamo nazaj. Za blago, ki se takoj pošilja na tretjo osebo, velja glede na zunanje in notranje stanje pošiljke kot da je bila pogojno dobavljena in dokončno prevzeta.
Trgovska jekla, katera prodaja podjetje FRANKSTAHL d.o.o. v svojem prodajnem programu in kjer je enota mere (EM) v kilogramih oz. tonah, se obračunavajo po teoretičnih težah, ki so objavljene na spletni strani družbe Frankstahl d.o.o. http://www.frankstahl.si/katalogi/ . Dejanske teže blaga se lahko razlikujejo od teoretičnih tež blaga za +/- 5%. Morebitna odstopanja v teži se NE štejejo za stvarno napako ali za napako v izpolnitvi na strani prodajalca, zato so ugovori iz naslova razlike med dejansko in teoretično težo izključeni, prodajalec pa kupcu iz tega naslova ne bo priznal reklamacije.
 

6.    Pridržanje lastništva
Dobavljeno blago ostane do dokončnega poplačila celotne terjatve v naši celotni lasti. Naša celotna terjatev je tako naša terjatev, ki izhaja iz dobave blaga ali pa zaradi drugih pravnih razlogov. Zadržanje lastnine izgine/se izbriše šele po poravnanju dotičnih terjatev s strani kupca. To velja še posebej za saldo v breme kupca na tekočem računu.  Takoj ko kupec kasni s plačilom, imamo pravico kadarkoli, ne da bi odstopili od pogodbe, zahtevati nazaj dobavljeno blago. Tožba glede prodajne cene ali delnega poplačila nima vpliva na našo lastniško pravico. Kolikor dolgo obstaja naša pravica do lastnine nad dobavljenim blagom, imamo prav tako pravico odstopiti od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe, dobi kupec nazaj samo znesek, ki se nanaša na zadržano blago. Velikost zneska je odvisna od trenutne vrednosti (v času odvzema), čemur se odštejejo manipulativni stroški, stroški transporta in ostali stroški, ki so nastali zaradi odstopa od pogodbe vključno z izgubljenim dobičkom.
Dokler imamo še vedno lastniško pravico nad blagom, lahko kupec z njim razpolaga samo na podlagi našega predhodnega pismenega soglasja. V primeru razpolaganja z blagom, pridobimo avtomatično tiste terjatve in zahteve, ki jih kupec pridobi z uporabo blaga. V primeru zamenjave ali obdelave blaga s strani kupca, nam pripadajo solastniške pravice namesto kupca. Če kupec zastavi ali kakorkoli drugače odtuji  svoje blago tretji osebi, mora o tem takoj obvestiti nas. Če kupec ne zmore v roku zapadlosti plačati tako računa za dobavljeno blago kot pripadajoči davek na dodano vrednost, je dolžan kupec zastaviti po naši želji določene lastne  nepremičnine, predmete iz osnovnih sredstev, deleže kupca v tretjih podjetjih, predmete iz skladišča, bančne dobropise domačih finančnih inštitucij, kakor tudi terjatve do svojih bonitetno solidnih kupcev zaradi dobave opreme ali storitev v višini zapadlih terjatev.
 

7.    Izključitev prenosa pravic
Prenos pravic iz dobavne pogodbe na tretje osebe brez našega soglasja ni mogoč.
 

8.    Reklamacije in kvaliteta blaga
Kupec mora blago preizkusiti takoj po prevzemu oz. dospetju na končno točko. Pomanjkljivosti, če ne gre za skrite napake, nam mora takoj oz. najkasneje v roku 8 dni pisno sporočiti. Skrite napake mora kupec takoj po odkritju prepoznavno opisati in jih reklamirati pisno. Pri pravočasni reklamaciji omogočamo kupcu, glede na našo presojo, dobropis za reklamirano blago ali brezplačen nadomestni del. Razrezano ali na kakršen koli drug način obdelano blago ni več predmet reklamacije, razen v primeru skritih napak v materialu. Odstop od pogodbe, oz. sprememba s strani kupca je izključena. Frankstahl d.o.o. dobavlja v okviru norm oz. specifikacij, ki so podane in zahtevane v dokumentih. Vsi dodatni dogovori izven zahtev v dokumentih se lahko izvedejo samo pod pogojem, da so bili dogovorjeni s pooblaščenim zastopnikom podjetja Frankstahl d.o.o.. 
 

9.    Zahteve po nadomestilu škode
Jamčimo le za namerno ali grobo nemarno ravnanje z naše strani. V primeru, da naš kupec ali pogodbeni partner  preproda naše blago/produkte, je dolžan predloženo dokumentacijo v polni vsebini prenesti na svoje odjemalce in se obvezati za vse sledeče odjemalce. Kupec ali naš pogodbeni partner nam jamčita za vse pomanjkljivosti, ki jih mi utrpimo v primeru, če ne bo vsa priložena  dokumentacija  prenešena na druge odjemalce. 
Pod preprodajo se razume vsak prenos na  sledečega odjemalca, pa naj gre za obdelano ali neobdelano obliko v okviru izvajanja del (npr. Vgradnja v cevovod ali kakršnokoli drugačno konstrukcijo.) 
 

10.    Prepoved poravnave
Poravnava z drugimi  terjatvami proti našim terjatvam ni dovoljena, razen če ni pisno dogovorjena in usklajena.
 

11.    Oprostitev od izpolnitve pogodbene obveznosti
Višja sila in njene posledice nas odvezujejo od dobavnih obveznosti. Sprememba v kredibilnosti kupca nam dopuščajo odstopiti  od kupne pogodbe ali zahtevati predplačilo ali zahtevati varščino za plačilo. V tem primeru je kupec odgovoren za dodatne stroške, ki nam nastanejo v zvezi z danim naročilom. Škodne zahteve s strani kupca so na osnovi takih zahtev izključene.  
 

12.    Neučinkovanje določenih členov/odločb
Če nekateri členi te celotne pogodbe o prodajnih in dobavnih pogojih postanejo neučinkoviti, to ne vpliva tako na veljavo ostalih členov celotne prodajno dobavnih pogojev, kot tudi na zaključek pogodbe.
 

13.    Pristojno pravo, kraj  in sedež sodišča
Kot pristojno pravo je dogovorjeno pravo Republike Slovenije. Uporaba UNCITRAL - trgovinskega sporazuma iz leta 1980 je izključena. Za vse nesporazume, ki izhajajo iz tega pogodbenega odnosa se določi kot stvarno in pristojno sodišče v Ljubljani.