Opći uvjeti poslovanja (OUP)

Opći uvjeti prodaje i isporuke društva
“Frankstahl” d.o.o.
na dan 24.04.2022.

1. PODRUČJE PRIMJENE

1.1 Ovi Opći uvjeti u trenutno važećoj verziji važe za sve isporuke i usluge

Frankstahl d.o.o.
Sjedište: Divjak b.b., Vitez, Bosna i Hercegovina, upisano u privredni registar Općinskog suda Travnik pod brojem MBS: 51-01-0023-09,
Tel: +387 30 710 047,
office@frankstahl.ba,
JIB broj: 4236105400002,
Djelatnost društva: veleprodaja ruda, željeza, čelika,
Vlasnik medija, urednik i izdavač: Frankstahl, 
Direktor: Miškić Jozo,
Adresa uprave društva: Divjak bb, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina

(„Frankstahl”, „mi“ ili „nas“) prema svojim kupcima („Kupac“). Ovi OUP se primjenjuju bez obzira na to da li je kupac poslao svoju narudžbu Frankstahl-u putem internetskog portala za korisnike kojim Frankstahl upravlja pod domenom www.thesteel.com (odnosno web stranica raznih zemalja), e-poštom, telefonom, putem digitalnog sučelja ili putem drugog prodajnog kanala. Online portal za kupce je zaštićen autorskim pravima.  Poslovni smo subjekt valjano registrovan prema zakonima Bosne i Hercegovine i podliježemo zakonodavstvu Bosne i Hercegovine.


1.2 Ovi uvjeti primjenjuju se i na potrošače i na trgovce u smislu Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine.

1.3 Ukoliko se u ovim OUP navodi pojam "Potrošač", radi se o fizičkom licu koje kupuje, stiče ili koristi proizvode ili usluge za svoje lične potrebe i za potrebe svog domaćinstva.

1.4 Ukoliko se ovi uslovi i odredbe odnose na „Trgovce“, To je svako lice koje direktno ili kao posrednik među drugim licima prodaje proizvode ili pruža usluge potrošaču.
Razgraničenje između potrošača i trgovaca je napravljeno u smislu Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine.

1.5 Ovi Opći uvjeti su obavezujući za trgovce za sve tekuće i buduće poslovne transakcije s Frankstahl-om, čak i ukoliko se ne spominju više puta izričito. Frankstahl izričito odbija bilo kakva odstupanja kupca od općih uvjeta. Odstupajući ili dopunski opšti uslovi kupca ne postaju dio ugovora, čak i ukoliko im nije izričito proturiječeno. Odstupanja od ovih OUP, dopunski ugovori ili bilo kakve suprotstavljene odredbe i uvjeti kupca vrijede samo ukoliko ih Frankstahl pismeno potvrdi i primjenjuju se samo na predmetni pojedinačni poslovni slučaj. Ovo se ne odnosi na potrošače.

 


2. REGISTRACIJA

2.1. Pravo korištenja online portala za kupce pridržano je registriranim korisnicima. Ne postoji pravo na registraciju. Zadržavamo pravo da zatražimo dokaz identiteta kupca i ovlaštenja za zastupanje osoba koje djeluju u ime kupca prilikom registracije, kao i da odbijemo registraciju osobe bez navođenja razloga. Radi izbjegavanja sumnje, zahtjev za dostavljanje dokaza o ovlaštenju zastupanja osoba koje djeluju u ime kupca može biti relevantan samo ukoliko je kupac društvo.

2.2. U okviru registracije, kupac je dužan da potpuno i istinito navede sve tražene informacije te iste naknadno odmah ažurira, ukoliko eventualno dođe do promjene. Nakon istinitog navođenja svih podataka koji se traže u procesu registracije i našeg prihvaćanja registracije, kupac dobiva e-mail sa linkom za aktivaciju radi završetka registracije. Nakon ove prve registracije, kupac se može prijaviti na online portal za klijente uz navođenje svojih ličnih pristupnih podataka (korisničko ime i lozinka).

2.3. Kupac je dužan da svoje pristupne podatke čuva u tajnosti i da ih štiti od pristupa neovlaštenih trećih lica. Za čuvanje tajnosti i zaštitu pristupnih podataka odgovoran je sam kupac. Ukoliko svoje pristupne podatke proslijedi trećim licima, dužan je da trećem licu prenese obavezu pridržavanja ovih Općih uvjeta prodaje i isporuke. Kupac nam odgovara za sve posljedice koje nam nastanu, ukoliko ne izvrši prethodno navedeni prijenos obaveze. Međutim, prethodno navedeno pravilo ne važi ukoliko dođe do zloupotrebe korištenja pristupnih podataka od strane trećih lica, za koju kupac nije kriv. U slučaju gubitka pristupnih podataka ili ukoliko postoji sumnja da su neovlaštena treća lica saznala za pristupne podatke, kupac je dužan da nas odmah obavijesti putem e-maila na office@bogner.ba kako bi se mogla izvršiti blokada korisničkog računa.

3. NARUDŽBE I ZAKLJUČENJE UGOVORA

3.1. Potrošači mogu izvršiti narudžbe samo putem naše web trgovine. Trgovci mogu izvršiti narudžbu putem e-maila, pošte, faksa, putem naše web trgovine ili ERP sistema. Osim toga, samo Društva mogu izvršiti masovnu narudžbu, koja se isporučuje u fazama, sklapanjem okvirnog sporazuma.

3.2. Narudžbe e-mailom, poštom i faksom: Ukoliko je kupac zainteresiran za Frankstahl proizvod, on će e-poštom, poštom ili faksom dobiti neobavezujuću listu željenih proizvoda. Frankstahl time poziva kupca da dostavi ponudu na temelju ovih Općih uvjeta. Narudžbom putem e-maila, telefona ili faksa kupac daje obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora sa Frankstahl-om. Kupac je vezan za svoju ponudu 14 dana. Prihvatanje ove ponude, a time i zaključenje ugovora, nastupa samo kada Frankstahl pošalje pisanu potvrdu narudžbe kupcu (npr. e-poštom, poštom ili faksom na adresu e-pošte, poštansku adresu ili broj faksa koju je dao kupac). Prije prihvatanja narudžbe zadržavamo pravo da zatražimo dokaz o identitetu i kreditnoj sposobnosti kupca, kao i ovlaštenje za zastupanje osoba koje djeluju u ime kupca, pod uslovom da imamo legitiman interes za navedeno. Radi izbjegavanja sumnje, zahtjev za dokaz o ovlaštenju zastupanja osoba koje djeluju u ime kupca može biti relevantan samo ukoliko je kupac trgovac. Takođe zadržavamo pravo da odbijemo ponude bez navođenja razloga. Svaka ponuda Frankstahl-a za zaključenje ugovora podložna je promjenama i neobavezujuća je i predstavlja isključivo poziv kupcu da izvrši narudžbu.

3.3. Narudžbe putem web trgovine: Kupac također ima mogućnost naručivanja putem web trgovine. Ukoliko kupac klikne na dugme "Naruči sada uz obavezu plaćanja" na online portalu za kupce, daje nam obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora sa Frankstahl-om. Kupac je vezan za svoju ponudu 14 dana. Kupac ima mogućnost da provjeri svoju narudžbu prije podnošenja ponude i da ispravi eventualne greške. Nakon što podnese svoju ponudu klikom na dugme, kupac više ne može mijenjati svoju narudžbu. Nakon što Frankstahl zaprimi narudžbu kupca, isti će e-poštom dobiti posebnu, automatsku potvrdu o prijemu narudžbe. Takva potvrda prijema još uvijek ne predstavlja prihvat ponude. Prihvat ponude, a samim tim i zaključivanje ugovora se odvija slanjem posebne potvrde narudžbe kupcu e-poštom na e-mail adresu navedenu prilikom registracije. Zadržavamo pravo da odbijemo ponude bez navođenja razloga ili da tražimo dokaze navedene u članu 3.2. ovih Opštih uslova.

3.4. Narudžbe putem ERP sustava: Narudžbom putem ERP sustava kupac daje obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora sa Frankstahl-om. Prihvat ponude, a samim tim i zaključivanje ugovora odvija se slanjem potvrde narudžbe kupcu putem ERP sistema ili e-mailom na e-mail adresu koju je kupac naveo.

3.5. Narudžbe putem okvirnog sporazuma: Trgovci mogu izvršiti i veće narudžbe putem okvirnog sporazuma. U tom slučaju Frankstahl zaključuje poseban ugovor s kupcem koji regulira detalje isporuke. Narudžbe zasnovane na okvirnim sporazumima omogućuju kupcu pravo na djelimične isporuke. U svakom slučaju, kupac je dužan preuzeti cjelokupnu narudžbu.

3.6 Jezik ugovora, naružbi i poslovanja je njemački, osim ukoliko nije izričito ugovoren drugi jezik. Ugovorni podaci se pohranjuju u svrhu fakturisanja i kupac može izvršiti uvid u iste u bilo kojem trenutku putem prijave.

4. CIJENE / TEŽINE I TOLERANCIJE

4.1. Sve cijene koje se daju potrošačima su cijene za krajnje potrošače, uključujući porez na promet i ambalažu. Ukoliko na potrošača prenesemo troškove transporta, dostave, otpreme ili druge troškove, obavijestit ćemo kupca o istima prije podnošenja ponude ukoliko se ti troškovi razumno mogu izračunati unaprijed. U suprotnom ćemo prije nego što kupac dostavi ponudu ukazati na mogući nastanak takvih dodatnih troškova. Sve troškove carine snosi sam kupac.

4.2. Za trgovce, sve cijene i svi obračuni su izraženi u eurima i u iste nije uključen porez na promet. Cijena navedena u ponudi će biti fakturisana, pod uslovom da je kupac to prihvatio u obavezujućem periodu ove ponude – uvećana za zakonski porez na promet. Osim ukoliko nije drugačije dogovoreno, naplaćuju se prodajne cijene važeće na dan isporuke uvećane za zakonski porez na promet. Svi troškovi transporta i pakovanja, troškovi isporuke i osiguranja, carine, naknade i izdaci će se posebno obračunavati kupcu.

4.3 Svi odobreni popusti ili rabati odnose se samo na odgovarajuću isporuku i ne odobravaju se za bilo kakve naknadne narudžbe ili isporuke - čak i ukoliko se ne protivimo bilo kakvim odbicima koje je izvršio kupac za bilo koje naknadne narudžbe ili isporuke.

4.4. Tolerancije: Zbog prirode i sastava pojedinih roba i materijala, Frankstahl zapravo ne može unaprijed navesti cijene robe u B2B području. Frankstahl ima pravo obrađivati narudžbe za trgovce na osnovu sljedećih tolerancijskih vrijednosti koje su uobičajene na tržištu. Kod potrošača to obično nije slučaj, jer se kalkulacije zasnivaju na prethodno poznatim jediničnim cijenama. U svakom slučaju, ova odstupanja su razumna za kupca, posebno zato što su neznatna i objektivno opravdana. Ona su beznačajna jer se sa navedenim rasponom tolerancije, kako roba tako i cijena jedva primjetno mijenjaju. Ovo je i činjenično opravdano zbog činjenične nemogućnosti specificiranja prije mjerenja/balansiranja, jer tvari prilagođavaju svoja svojstva različitim, nekontroliranim okolnostima (npr. temperatura).

4.4.1. Za težine se koristi vaganje koje izvršimo mi ili naš pred-dobavljač. Međutim, teoretski možemo odrediti težine prema zapremini proizvoda. Imamo pravo povećati teorijsku težinu do 2,5% (komercijalna težina) kako bismo nadoknadili tolerancije valjanja i debljine.

4.4.2. Za rezove se primjenjuju sljedeće tolerancije:
Roba u obliku šipke: tolerancija dužine +/- 2 mm
Lim/ploča: tolerancija dužine i širine +/- 3 mm
Čelična forma: +/- 2 mm

4.4.3. Kvalitet i dimenzije određuju se prema DIN/EN standardima ili listovima sa podacima o materijalima koji su na snazi u trenutku zaključenja ugovora. Pozivanje na standarde, listove sa podacima o materijalima ili certifikate o fabričkim ispitivanjima, kao i informacije o klasama, dimenzijama, težinama i upotrebljivosti ne predstavljaju garancije ili jamstva, kao ni izjave o usklađenosti, deklaracije proizvođača i odgovarajuće oznake kao što su CE i GS. Na garanciju se odnosi isključivo tačka 11. ovih Opštih uvjeta.

5. PLAĆANJE

5.1. Primjenjuje se način plaćanja dogovoren između nas i kupca. Čekovi ili mjenice neće biti prihvaćeni.

5.2. Ukoliko kupac izvrši narudžbu putem internetskog portala za kupce, prihvatamo sredstva plaćanja navedena na online portalu za kupce. Čekovi i mjenice se neće prihvatati.

5.3. Odobreni rokovi plaćanja počinju da teku od datuma fakturisanja.

5.4. Ukoliko se ne ispoštuju rokovi plaćanja, za potrošače važi sljedeće: ukoliko potrošač kasni sa plaćanjem, imamo pravo da zaračunamo zateznu kamatu od 4 posto. U ovom slučaju, također imamo pravo da zahtijevamo ili zadržimo troškove opominjanja i naplate koji su stvarno nastali i koji su neophodni za odgovarajući sudski postupak, a koji proizilaze iz odgovarajućih propisa o maksimalnim naknadama u prinudnoj naplati, kao i troškovima advokata prema Advokatskoj tarifi.

5.5. Ukoliko se rokovi plaćanja ne ispoštuju, za društva važi sljedeće: Ukoliko društvo kasni sa plaćanjem, imamo pravo – bez određivanja grejs perioda – da izaberemo (i) da zaračunamo zateznu kamatu od 9,2 procentna poena iznad osnovne stope, i da zahtijevamo troškove vansudskog izvršenja i mjera nadoknade bez obzira na krivicu i da tražimo naknadu štete koju smo pretrpjeli ili (ii) da odustanemo od ugovora i da tražimo naknadu za neizvršenje. U potonjem slučaju imamo pravo zahtijevati ili zadržati ugovoreni predujam, ali najmanje 15% kupoprodajne cijene, kao ugovornu kaznu, bez obzira da li je kupac kriv i da li je šteta stvarno nastala. Obaveza plaćanja ugovorne kazne ne sprječava utvrđivanje dalje štete.

5.6. Ukoliko rokovi plaćanja nisu ispoštovani, imamo pravo da odmah smatramo dospjelim  sva potraživanja prema kupcu.

6. VRIJEME ISPORUKE I DATUM PREUZIMANJA

6.1. Svi saopšteni datumi isporuke su obavezujući za potrošače. Ukoliko ništa ne bude saopšteno, roba će biti stavljena na raspolaganje najkasnije 30 dana nakon zaključenja ugovora.

6.2. Odstupajući od ovoga, za trgovce vrijedi sljedeće: Naši podaci o rokovima isporuke su neobavezujući. Ne snosimo odgovornost za bilo kakva kašnjenja od strane dobavljača. Naša obaveza isporuke podliježe ispravnoj i blagovremenoj isporuci od strane naših dobavljača, osim ukoliko je pogrešna ili zakašnjela isporuka od strane naših dobavljača posljedica namjernog postupanja ili krajnjeg nemara s naše strane. Potraživanja kupca za naknadu štete zbog kašnjenja u ispunjenju su isključena - osim ukolliko je zakašnjelo ispunjenje uzrokovano grubim nemarom ili namjernim nedoličnim ponašanjem s naše strane. Osim toga, kupac ne može odustati od ugovora prilikom naručivanja robe prema specifikacijama kupca ukoliko je roba već u procesu proizvodnje.

6.3. Kupac je dužan da robu preuzme odmah nakon što bude obaviješten da je ista spremna za preuzimanje i da potvrdi prijem. U slučaju kašnjenja u preuzimanju, kupac je odgovoran za ležarinu, uz ostala pripadajuća prava, i dužan je nadoknaditi sve troškove nastale kao rezultat kašnjenja u preuzimanju. Ovo se odnosi na potrošače samo ukoliko je kašnjenje u preuzimanju skrivljeno.

6.4. Odustajanje kupca, trgovca, od ugovora zbog kašnjenja u isporuci moguće je samo određivanjem razumnog grejs perioda od najmanje 4 sedmice. Odustajanje se mora izjaviti preporučenim pismom. Pravo na odustajanje se odnosi samo na dio isporuke ili usluge koji je u kašnjenju. Na potrošače se odnose zakonske posljedice neispunjavanja obaveza.

6.5. Ukoliko su moguće djelimične isporuke, iste možemo isporučiti i u dijelovima po našem nahođenju. Možemo fakturisati svaku djelimičnu isporuku posebno.

6.6. Obaveze isporuke i rokovi isporuke  miruju sve dok kupac kasni s plaćanjem ili ne poduzima nikakve radnje potrebne za ispunjenje narudžbe.

6.7. Svaka promjena narudžbe, pod uvjetom da se sa istom složimo, rezultira promjenom prvobitnog neobavezujućeg datuma isporuke.

U slučaju samostalnog preuzimanja od strane kupca ili od strane trećih lica koje je on angažovao (posebno špediterska društva), kupac je dužan osigurati da motorno vozilo koje je nabavio i oprema za osiguranje tereta odgovaraju zakonitom utovaru robe koju je on naručio. Ukoliko nije moguće na zakonit način natovariti motorno vozilo koje je on dostavio, ili ukoliko su potrebna sredstva za osiguranje tereta nedostatna, mi ili dobavljač imamo pravo odbiti utovar i naplatiti od kupca troškove koji su nam nastali. Odbijanje utovara iz upravo navedenih razloga ne oslobađa kupca od preuzimanja.

7. SLANJE

7.1. Ukoliko je kupac potrošač, prevozničku kompaniju biramo najbolje što možemo, ali bez garancije za izbor najbrže i najpovoljnije pošiljke.

7.2. Ukoliko je kupac trgovac i prilikom slanja narudžbe nisu navedeni posebni zahtjevi za dostavu, pošiljka će biti izvršena po našoj procjeni, ali bez ikakve odgovornosti za najpovoljniju pošiljku. Čak i u slučaju kada kupac ne snosi troškove prevoza kod isporuke, otprema se vrši bez izuzetka na rizik kupca.

8. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

8.1. Isporučena roba ostaje u našem vlasništvu do potpune naplate našeg cjelokupnog potraživanja. Sa trgovcima se dogovara produženo zadržavanje vlasništva. Isporučena roba ostaje naše isključivo vlasništvo u ovom odnosu sve dok naše ukupno potraživanje ne bude isplaćeno u cijelosti. Ukupno potraživanje je, kako naše potraživanje od isporuke date robe, tako i od isporuke druge robe ili potraživanje iz drugih zakonskih razloga, kao što je odnos bilansa stanja.

8.2. Zadržavanje prava vlasništva prestaje tek kada kupac izmiri naša potraživanja.

8.3. Ukoliko kupac dospije u docnju sa plaćanjem, imamo pravo u svakom trenutku, čak i bez odustajanja od ugovora, zahtijevati povrat robe. Podnošenje tužbe u vezi sa kupoprodajnom cijenom ili djelomičnim iznosom ne utiče na naše zadržavanje prava vlasništva. Sve dok naše zadržavanje prava vlasništva postoji, imamo također pravo da odustanemo od ugovora.

8.4. U slučaju odustajanja od ugovora od strane trgovca, kupcu će biti priznat samo iznos za vraćenu robu koji odgovara trenutnoj vrijednosti robe u trenutku preuzimanja nazad, umanjen za troškove rukovanja, transporta i druge nedostatke koji su nam nastali kao rezultat odustajanja od ugovora, uključujući izgubljenu dobit. Ovo se ne odnosi na robu koja je napravljena prema specifikacijama kupca. Osim toga, ovo se odnosi samo na potrošače ukoliko svojom krivicom, nezakonito odustanu od ugovora i uslijed toga nastanu nedostaci.

8.5. Sve dok je naše zadržavanje prava vlasništva na snazi, kupac može raspolagati robom samo uz našu prethodnu pismenu saglasnost. U slučaju otuđenja robe, automatski preuzimamo sva potraživanja i naslove na koja kupac ima pravo, a koja su proizašla iz otuđenja robe i kupac ovime već sad ustupa Frankstahl-u sva potraživanja koja će za kupca proizaći iz preprodaje robe.

8.6. Ukoliko je roba pomiješana ili obrađena, mi imamo pravo na sva potraživanja suvlasništva umjesto kupca.

8.7. Kupac je dužan odmah nas obavijestiti prije nego što treća strana izvrši bilo kakvu zapljenu ili drugi zahtjev na isporučenoj robi.

8.8. Ukoliko kupac, koji je trgovac, ne plati kupoprodajnu cijenu uključujući porez na promet, iskazanu na fakturi do ugovorenog roka, kupac obezbjeđuje nepodmireno potraživanje prema nama stvaranjem dovoljnog založnog prava, po našem izboru, bilo na nekretnini koja je vlasništvo kupca ili na objektima nekretnina, postrojenja i opreme, udjela koje kupac drži u trećim društvima, zalihama, stanjima u bankama kod domaćih banaka, kao i na bezuslovnim potraživanja po osnovu ugovorenih isporuka i usluga kupcima sa odličnim kreditnim rejtingom, u svakom slučaju do iznosa dospjelog potraživanja kupoprodajne cijene. Ovo se ne odnosi na potrošače.

9. ISKLJUČENJE PRIJENOSA PRAVA:

Prijenos prava iz ugovora o isporuci na treća lica nije valjan bez našeg pismenog odobrenja.

10. PRAVO OPOZIVA ZA POTROŠAČE

10.1. Ukoliko je kupac potrošač i ugovor je zaključen online (putem web stranice www.thesteel.com) ili na drugi način putem komunikacije na daljinu (telefonom/poštom/e-mailom/faksom), on ima pravo opoziva istog u roku od četrnaest dana bez navođenja bilo kakvih razloga.

10.2. Rok za opoziv iznosi četrnaest dana

•    od dana (u slučaju kupoprodajnog ugovora) kada je kupac ili treća strana koju on odredi, a koja nije prevoznik, preuzela robu; ili
•    od dana (u slučaju ugovora za više roba koje je kupac naručio kao dio jedne narudžbe i koje se isporučuju odvojeno) kada je kupac ili treća strana koju on odredi a koja nije prijevoznik, preuzela u svoj posjed posljednji dio robe; ili
•    od dana (u slučaju ugovora o isporuci robe u više dijelova ili komada) kada je kupac ili treća strana koju on odredi, a koja nije prevoznik, preuzela posljednji dio robe ili komad.

10.3. Da bi iskoristio svoje pravo na opoziv, kupac je dužan poslati nam jasnu izjavu (npr. pismo poslano poštom ili e-mailom) na office@frankstahl.ba ili Frankstahl d.o.o., Divjak bb, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina. Kupac može koristiti obrazac za opoziv ispod, ali to nije obavezno.

10.4. Da bi se ispoštovao rok za opoziv, dovoljno je da kupac pošalje obavijest o ostvarivanju prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.

10.5. Ukoliko kupac opozove ugovor, dugujemo kupcu sve uplate koje smo primili od kupca, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz toga što je kupac odabrao drugu vrstu isporuke od one najpovoljnije standardne isporuke koju smo mi ponudili) odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o opozivu ugovora. Za ovaj povrat sredstava koristimo isto sredstvo plaćanja koje je kupac koristio za prvobitnu transakciju, osim ukoliko nešto drugo nije izričito dogovoreno sa kupcem; ni pod kojim okolnostima kupcu neće biti naplaćen ovaj povrat sredstava.

10.6. Možemo odbiti povrat sredstava dok ne primimo robu nazad ili dok kupac ne dostavi dokaz da je izvršio povrat robe, šta god je ranijeg datuma. Kupac je dužan vratiti ili predati robu Frankstahl d.o.o., Divjak bb, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina, bez odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada nas kupac obavijesti o opozivu ovog ugovora. Rok se smatra ispoštovanim ukoliko kupac pošalje robu prije isteka roka od četrnaest dana. Kupac snosi direktne troškove povrata robe. U slučaju robe koja se zbog svoje prirode ne može normalno vratiti poštom, direktni troškovi vraćanja robe se procjenjuju na maksimalno oko 180,00 eura po pošiljci. Kupac je dužan nadoknaditi svaki gubitak vrijednosti robe samo ukoliko je taj gubitak vrijednosti posljedica rukovanja robom koje nije neophodno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

10.7. Urnek formulara za opoziv

(Ukolio želite da opozovete ugovor, popunite ovaj formular i pošaljite ga nazad)

na Frankstahl d.o.o., Divjak bb, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina, Telefax: +387 30 710 047, E-Mail: office@frankstahl.ba  

-    Ja/mi (*) ovime opozivam/o ugovor koji sam/smo zaključili (*) sa brojem naloga: ______
-    o kupovini sljedeće robe (linija narudžbe: ______ ) (*)/pružanju sljedećih usluga (*)
-    Naručeno (*) / primljeno (*)
-    Ime potrošača
-    Adresa potrošača
-    Potpis potrošača(a) (samo ukoliko je obavijest na papiru)
-    Datum
____________________
(*) Izbrisati gdje nije primjenjivo

11. GARANCIJA

11.1. Ukoliko je kupac potrošač, primjenjuju se zakonske odredbe o garanciji. Garantni rok je dvije godine od datuma isporuke robe. Rok zastare je  pet godina od datuma isporuke.

11.2. Ukoliko je kupac trgovac, garancijski zahtjevi ističu šest mjeseci od dana primopredaje. Osim toga, kupac je dužan provjeriti robu odmah nakon prijema ili dolaska u odredišnu stanicu. Svi pronađeni nedostaci također nam se imaju pismeno prijaviti bez odlaganja, najkasnije u roku od 7 dana od dana preuzimanja ili dolaska na odredišnu stanicu, uz opis nedostatka. Skrivene nedostatke nam je potrebno pismeno prijaviti čim postanu vidljivi kupcu.  Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest mjeseci od predaje stvari, izuzev kada je ugovorom određen duži rok, a sve u sakldu sa članom 482. Zakona o obligacionim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine.

11.3. Ukoliko je reklamacija opravdana i učinjena blagovremeno, kupcu ćemo, prema vlastitom nahođenju, dostaviti knjižno odobrenje ili besplatnu zamjenu ukoliko je isti trgovac. Pravo na raskid ugovora je isključeno..

11.4. Ukoliko kupci koji su trgovci ne prijave nedostatke ili to ne učine blagovremeno, smatra se da je roba odobrena i prihvaćena, čime su ostvarenje garancije i potraživanja naknade štete kao i pravo na osporavanje grešaka zbog nedostataka isključeni.

11.5. Frankstahl isporučuje u okviru standarda i specifikacija navedenih u svojim dokumentima. Sva obećanja koja nadilaze ovo u pogledu posebne podobnosti i zahtjeva iziskuju pismeni pristanak ovlaštenog predstavnika Frankstahl-a bez izuzetka. Ovo ograničenje se ne odnosi na potrošače, a roba također odgovara objektivno traženim svojstvima.

12. ZAHTJEVI ZA NAKNADU ŠTETE

12.1. Sljedeće se odnosi na trgovce: Ukoliko je to zakonski dozvoljeno, odgovorni smo samo za namjerno ili očigledno grubo nemarno ponašanje s naše strane i samo za štetu koja je nastala direktno na samom proizvodu. Zahtjevi za naknadu štete, posebno oni koji se postavljaju umjesto zahtjeva za garanciju, zastarijevaju u roku od tri godine od trenutka kada je kupac saznao za štetu i štetnika. Naknada za štetu koja nije nastala direktno na samom proizvodu je isključena. Naknada za posljedičnu štetu – osim ukoliko smo ju prouzročili namjerno ili iz grube nepažnje – i finansijski gubici su također isključeni.

Ukoliko je kupac ili neki naš drugi ugovorni partner preprodao proizvode koje smo stavili na tržište ili distribuirali, dužan je navedenu odredbu u cijelosti prenijeti na svoje kupce i obavezati ih da iste prenesu na sve naredne kupce. Kupac ili naš drugi ugovorni partner je odgovoran prema nama za sve nedostatke koje pretrpimo ukoliko ne ispuni gore navedenu obavezu. Preprodaja podrazumijeva svaki prijenos drugom kupcu, bilo u neobrađenom ili obrađenom obliku u kontekstu izvođenja radova (npr. ugradnja u cijevnu mrežu ili drugu konstrukciju).

Ne snosimo odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnim korištenjem internetskog portala za kupce ili zbog nepažljivog pohranjivanja pristupnih podataka kupaca ili nečuvanja pristupnih podataka u tajnosti. Nadalje, nismo odgovorni za bilo kakve prekide ili smetnje u vezi s korištenjem usluga na online korisničkom portalu. Osim toga, primjenjuju se sva isključenja odgovornosti iz Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine.

Nadalje, nismo odgovorni za reklamne izjave naših prethodnika (npr. dobavljača, proizvođača).

12.2. Sljedeće se odnosi na potrošače: Odgovaramo samo za namjernu, grubu nepažnju s naše strane, za štetu prema Zakonu o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine i Zakonu o obligacionim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine. Također smo odgovorni potrošačima za štetu zbog kršenja bitnih ugovornih obaveza. Potrošači mogu podnijeti svoje zahtjeve za naknadu štete u skladu sa zakonom.

12.3. Kupac se obavezuje da će se pridržavati ovih Opštih uslova poslovanja i relevantnih zakonskih odredbi prilikom korištenja online portala za kupce i da neće zloupotrebljavati online portal za kupce. Ukoliko kupac prekrši ovu obavezu, odriče se svih tužbenih zahtjeva i zahtjeva za naknadu štete prema nama.

13. ZABRANA PREBIJANJA POTRAŽIVANJA

13.1. Ukoliko su kupci potrošači, prebijanje potaživanja dozvoljeno je samo u slučaju naše nelikvidnosti i za protupotraživanja koje su pravno povezana s našim potraživanjem, koje je sud utvrdio ili koje smo mi priznali.

13.2. Ukoliko su kupci trgovci, prebijanje potraživanja protiv naših potraživanja nije dozvoljeno osim ukoliko takvo prebijanje izričito ne potvrdimo u pisanoj formi u pojedinačnim slučajevima.

14. VIŠA SILA

14.1. Ni u kom slučaju nismo odgovorni za višu silu, prirodne katastrofe, epidemije ili pandemije (npr. Corona/Covid-19, Sars, Mers itd.), kao ni druge okolnosti koje su van naše kontrole i koje onemogućavaju ispunjenje ugovora i iste nas oslobađaju obaveze isporuke. Ovo se posebno primjenjuje ukoliko isporuka nije moguća zbog službenih naloga za rješavanje zaraza, epidemija ili pandemija (npr. karantena, zatvaranje područja ili druge mjere zdravstvene politike) i njihove posljedice.

14.2. Promjene u kreditnoj sposobnosti kupca trgovca, koje ugrožavaju ispunjenje obaveza prema nama, daju nam pravo da odustanemo od ugovora ili da tražimo predujam ili sredstva obezbjeđenja. U ovom slučaju, kupac snosi odgovornost za troškove koje smo imali u vezi sa izvršenom narudžbom. Zahtjevi kupaca za naknadu štete iz ovih razloga su isključeni. Ovo se ne odnosi na potrošače.

15. PRESTANAK KORIŠTENJA ONLINE PORTALA ZA KUPCE

Online portal za kupce će raditi do opoziva. U principu imamo pravo ukinuti mogućnost korištenja online portala za kupce u bilo kojem trenutku, ali ćemo o tome unaprijed obavijestiti naše kupce. Obaveza ispunjavanja postojećih ugovora ostaje nepromijenjena.

16. PRIMJENJIVI ZAKON, MJESTO PROVEDBE I NADLEŽNOST

16.1. Ovi Opšti uslovi poslovanja i svi ugovori zaključeni s nama podliježu isključivo bosanskohercegovačkomzakonodavstvu, isključujući pravo o kupoprodaji UN-a i referentne standarde međunarodnog privatnog prava. Mjesto isporuke i plaćanja je Vitez. Za potrošače, ovaj izbor prava se primjenjuje samo u mjeri u kojoj isti nisu protivni prinudnim propisima države u kojoj imaju svoje uobičajeno boravište.

16.2. Za sve sporove koji proizilaze iz ugovornog odnosa isključivo je nadležan stvarno nadležni Općinski sud u Travniku. Ovo vrijedi samo ukoliko je kupac trgovac i za potrošače koji u trenutku podnošenja tužbe nemaju prebivalište niti stalni boravak u Bosni i Hercegovini, niti su zaposleni u Bosni i Hercegovini.

16.3. Ukoliko je kupac potrošač, a ugovor je zaključen online (putem web stranice www.thesteel.com) ili na drugi način putem komunikacije na daljinu (telefonom/postom/e-mailom/faksom), kupac može kontaktirati Udruženje za zaštitu potrošača kao neprofitno, nezavisno, nevladino tijelo, osnovano isključivo radi zaštite interesa potrošača i njihovih prava. Kupac može pokrenuti postupak putem https://www.fmt.gov.ba/sektori-i-uredi/sektor-za-unutrasnju-trgovinu/sluzba-za-zastitu-potrosaca.html ili direktno kontaktirati Frankstahl na u slučaju pritužbi na online narudžbe.

17. ZAVRŠNE ODREDBE

17.1. Izmjene, dopune i sporedni ugovori ovih Općih uvjeta se imaju sačiniti u pisanoj formi da bi bili na snazi. Ovo se također odnosi na sporazum o odstupanju od ovog formalnog zahtjeva.

17.2. Na trgovce (ali ne i na potrošače) se odnosi sljedeće: Ukoliko su pojedine odredbe ovih OUP nevažeće, to ne utiče na važenje preostalih odredbi ovih OUP niti na zaključivanje ugovora. Nevažeću ili nedopuštenu odredbu treba zamijeniti odredbom koja je najbliža smislu i ekonomskoj svrsi nevaljane odredbe. Ovo se također primjenjuje na sve pravne praznine u odredbama.

17.3. U slučaju protivrječnosti između ovih Općih uvjeta i odstupajućih pisanih sporazuma između ugovornih strana, odredbe odstupajućih sporazuma imaju prednost.

 

---

 

Opći uvjeti kupovine

1. Zaključenje ugovora

Na naše narudžbe se odnose isključivo naši uvjeti kupovine u nastavku. Prihvatanjem narudžbe smatra se da su naši uvjeti kupovine prihvaćeni i također poništavaju sve opće uvjete prodaje i isporuke sadržane u ponudi prodavca ili u njegovoj potvrdi narudžbe za provođenje predmetne narudžbe, čak i ukoliko nismo proturiječili istima. Prodavačevi uvjeti prodaje i isporuke su stoga obvezujući za nas samo ukoliko i u mjeri u kojoj ih priznamo u pisanoj formi i primjenjuju se samo na predmetni pojedinačni poslovni slučaj.

2. Potvrda nardužbe:

Ukoliko narudžba ne bude potvrđena u razumnom vremenskom periodu, više nismo vezani narudžbom. Ukoliko primalac narudžbe jasno počne izvršavati nalog u roku od 14 dana – računajući od datuma narudžbe – smatra se da je nalog prihvaćen bez zadržaja, čak i bez potvrde naloga.

3. Cijena:
Cijene navedene u našim narudžbama su obavezujuće. Sve promjene cijena koje se pojave – iz bilo kojeg razloga – kao i cijene koje nisu uključene u narudžbu ili se mogu navesti tek nakon iste, zahtijevaju naše pismeno odobrenje. Ukoliko se narudžba ne zasniva na drugačijem pismenom ugovoru, ugovorene cijene se plaćaju za prijevoz do odredišta, uključujući pakovanje.

4. Rokovi isporuke:

Dogovoreni rokovi isporuke su obavezujući, osim u slučaju više sile.
Rok isporuke koji smo odredili računa se od datuma narudžbe. Ukoliko se isporuka uopće ne izvrši ili je samo nepotpuna u ovom roku, imamo pravo, ne dovodeći u pitanje zahtjeve za naknadu štete, odustati od ugovora bez odobravanja naknadnog roka. Ukoliko prodavac shvati da je u potpunosti ili djelimično nemoguće izvršiti isporuku na vrijeme, dužan je o tome odmah nas pismeno obavijestiti, navodeći razloge i očekivano kašnjenje u roku isporuke.
Naše odluke su odlučujuće za određivanje isporučene količine, pod uvjetom da nema službenih odluka od strane željezničkih vlasti. Prijevremene isporuke ne utiču na vrijeme plaćanja.

5. Pošiljka:

Za otpremu putem špeditera potrebna je naša prethodna pismena saglasnost. Moramo biti odmah obaviješteni o otpremi svake pošiljke. Uz pošiljku mora biti priložena otpremnica ili dostavnica na kojoj je naveden broj naše narudžbe. Troškove transportnog osiguranja snosimo samo ukoliko je to izričito pismeno ugovoreno. U slučaju prekograničnih pošiljki, uz otpremnu dokumentaciju moraju biti priložene najmanje dvije fakture kao carinski dokumenti i potvrde o porijeklu. Sve pošiljke koje se ne mogu prihvatiti zbog nepoštivanja gore navedenih propisa o otpremi, carinjenju ili dokumentaciji pohranjuju se o trošku i riziku prodavca dok se ne omogući nesmetana obrada poslovne transakcije predajom uredne dokumentacije; Sve rizike, štete i troškove koji nastanu zbog nepoštivanja gore navedenih propisa o otpremi, carinjenju ili dokumentaciji snosi prodavac ili će se rok za plaćanje računa u skladu s tim odgoditi dok se ne dostave ili ne predoče nedostajući papiri ili dokumentacija.

6. Pakovanje:

U zavisnosti od specifičnih zahtijeva robe i/ili vrste pošiljke, prodavac je dužan da obezbijedi odgovarajuću ambalažu koja obezbeđuje da roba stigne u ispravnom stanju na odredište. Troškovi pakovanja uključeni su u cijenu narudžbe. Prodavac snosi troškove oštećenja robe uslijed neispravnog pakovanja.

7. Prelaz rizika:

Rizik ne prelazi na nas sve dok roba ne bude propisno primljena na mjestu odredišta.

8. Garancija:

Za nedostatke u isporuci, koji uključuju i nedostatak ugovorenih svojstava, garantni rok prodavca traje 6 mjeseci od prihvata robe, osim ukoliko u pojedinačnim slučajevima ne postoji drugačiji pismeni ugovor. Ne dovodeći u pitanje naša druga prava koja proizlaze iz garancijske odgovornosti prodavca, imamo pravo, u hitnim slučajevima ili ukoliko prodavac ne ispuni svoje obaveze na vrijeme, da otklonimo nedostatke i štetu o svom trošku. Prodavac također preuzima istu garancijsku obavezu za robu i komponente koje je isporučio, a koje nije sam proizveo. Ukoliko je, iz valjanih razloga koji se odnose na osobu prodavača, nerazumno da zahtijevamo poboljšanje ili zamjenu neispravne isporuke, ili ukoliko bi ova sredstva predstavljala značajne neugodnosti za nas, imamo pravo odmah odustati od narudžbe. Garantni rok za skrivene nedostatke počinje teći tek nakon što se nedostatak otkrije. U slučaju robe koja se obično ostavlja upakovana dok se ne počne koristiti, nedostaci koji postaju vidljivi tek kada se ista izvadi iz pakovanja smatraju se skrivenim nedostacima. Prodavac se odriče prigovora zakašnjelog obavještavanja o nedostacima. U slučaju zamjenske isporuke i popravke, garantni rok počinje iznova. Sve dodatne troškove nastale kao rezultat kupovine pokrića snosi prodavac. Ukoliko robu prodavca stavljamo dalje u promet, prodavac se obavezuje da će nas zaštititi od svih tužbenih zahtjeva i zahtjeva za naknadom štete naših kupaca u vezi sa garancijom, pod uvjetom da ona ne izlaze izvan okvira naše zakonske garancije prema našim kupcima. Ovo važi i ukoliko su rokovi za podnošenje našeg zahtjeva za garanciju prema prodavcu već istekli.

9. Odgovornost:

Prodavac snosi odgovornost u skladu sa zakonskim odredbama.

Odgovornost prodavca je da nas zaštiti od bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete ili odgovornosti za proizvod koji mogu biti pokrenuti protiv nas u vezi sa robom.


10. Uvjeti plaćanja:

Fakture prodavca se plaćaju isključivo nakon isporuke cjelokupne narudžbe, u roku od 30 dana uz popust od 3% ili u roku od 90 dana neto. Ukoliko je faktura primljena kasnije od primitka robe, datum primitka fakture je odlučujući za obračun roka plaćanja prema prethodnom stavu. Reklamacije na isporuku nam daju pravo da zadržimo dospjela plaćanja. Plaćanje ne predstavlja potvrdu ispravnosti isporuke ili odricanje od prava koja nam pripadaju. U slučaju protivpotraživanja, imamo pravo na kompenzaciju.

11. Dokumenti za narudžbu:

Crteži, nacrti, modeli itd. priloženi našim upitima ili narudžbama ostaju naše vlasništvo i imaju nam se vratiti uz ponudu ili po završetku narudžbe. Ovi dokumenti se ne smiju učiniti dostupni trećim licima.

12. Salvatorna klauzula:

Ukoliko su pojedinačne odredbe ovih Općih uvjeta kupovine nevažeće, to ne utiče na važenje preostalih odredbi ovih Općih uvjeta kupovine niti na zaključivanje ugovora.

13. Primjenjivo pravo, mjesto provedbe, nadležni sud:

Dogovoreno je da se primjenjuje zakon Bosne i Hercegovine. Primjena UNCITRAL-ove konvencije o prodaji iz 1980. je isključena. Mjesto isporuke i plaćanja je Vitez. Za sve sporove koji proizilaze iz ugovornog odnosa nadležan je Općinski sud Travnik.

Opći uvjeti kupovine Frankstahl d.o.o. Vitez, Divjak bb, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina – Status: 03/2021.